Kommunen som arbetsgivare

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Marks kommun är kommunens största arbetsgivare. Ökningen av antalet medarbetare i kommunen har dock stannat upp.

Antalet tillsvidareanställda var vid årsskiftet drygt 2 900 och inräknat tidsbegränsat anställda arbetar nära 3 400 personer i kommunens olika verksamheter. Detta gör Marks kommun till kommunens största arbetsgivare. De verksamheter som hade flest medarbetare är äldre- och handikappomsorgen, förskolan och grundskolan. 82 procent av medarbetarna var kvinnor och medelåldern på samtliga tillsvidareanställda var kvar på 46 år.

Ökningen av antalet medarbetare i kommunen har stannat upp. Detta beror till del på en minskad omfattning av flyktingverksamheten och på att den samordnade rehabiliteringsverksamheten övergått till respektive huvudman, Svenljunga och Västra Götalandsregionen. Antalet tillsvidareanställda minskade jämfört med föregående år med 27 personer, medan antalet tidsbegränsat anställda ökade med 34 personer, vilket ger en marginell ökning med 7 personer.

Kommunen använder även timavlönad personal, exempelvis som korttidsvikarier. Omfattningen av timavlönade anställningar har minskat jämfört med senaste årens ökning och motsvarar nu cirka 278 årsarbetare. Samtidigt visar statistik över övertid/mertid/fyllnadstid på en fortsatt minskning.

Löneöversyn

2017 års lönerevision innebar löneökning med cirka 2,4 procent på den totala lönesumman (avseende tillsvidareanställd personal). Det statligt finansierade lärarlönelyftet har fortsatt under 2017 och förstärker effekterna.

Utbildningsinsatser

Under 2017 har ett 30-tal nyanställda chefer fått ta del av ett kommungemensamt introduktionsprogram. Även den återkommande introduktionen av nyanställda medarbetare har genomförts vid två tillfällen. Särskilda utbildningsinsatser har under 2017 gjorts i rehabilitering för alla chefer, samt löne-/medarbetarsamtal för nya chefer.

Publicerad av: Marks kommun