Personalförsörjning

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Kommunen arbetar för att kunna erbjuda alla som önskar en heltidstjänst och sysselsättningsgraden ökar.

Arbetet med att uppfylla målet om rätt till heltid, med möjlighet till att arbeta deltid ger resultat, vilket kan utläsas i att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Den var 93,8 procent den 1 november 2017. Dessutom fortsätter trenden att fler av de tillsvidareanställda arbetar heltid. Drygt 73,3 procent av de som var tillsvidareanställda hade den 1 november 2017 en heltidsanställning.

Samtliga nämnder arbetar för att kunna erbjuda alla som önskar heltidstjänster. Medarbetare har möjlighet att anmäla om man önskar höja sin sysselsättningsgrad och kan därefter erbjudas alternativa lösningar när vakanser uppstår i organisationen. Annonsering av deltidstjänster ska göras endast i undantagsfall och när det inte går att lösa på annat sätt. Det främsta skälet till att personal inte erhåller heltidstjänst är att man inte är beredd eller har möjlighet att arbeta på mer än ett arbetsställe. Även behörighetsregler skapar ibland svårigheter att kombinera tjänster för att kunna erbjuda heltid.

Svårt att rekrytera personal till vissa befattningar

Det är svårt att rekrytera på vissa befattningar, framför allt sjuksköterskor, socialsekreterare, kockar, tekniska projektledare, liksom vissa lärarbefattningar och förskollärare, rektorer och vissa andra chefstjänster och specialister.

Hög omsättning av personal

Omsättning av personal är betydande, exempelvis har en cirka fjärdedel av chefstjänsterna bytt innehavare under året. Den totala personalrörligheten ligger på cirka 13 procent, vilket är en minskning sedan 2016. Personalrörligheten ser dock olika ut inom kommunens olika delar, där vissa verksamheter uppvisar personalomsättningen mellan 25 och 50 procent.

Publicerad av: Marks kommun