Befolkning

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Kommunens befolkning ökade under året med knappt 300 personer. Mottagandet av nyanlända är fortsatt högt och den höga inflyttningen av framförallt barnfamiljer innebar ett ökat tryck på bland annat skola och barnomsorg.

Marks kommun hade 34 484 invånare vid årsskiftet 2017/2018, enligt Statistiska Centralbyrån. Det är en ökning med knappt 300 personer. Nettoinflyttningen var positiv, drygt 300 personer. Antalet flyttningsrörelser var i samma nivå som tidigare år. Totalt flyttade 1 732 personer till kommunen och 1 428 flyttade ut under 2017. Födelseöverskottet var negativt, -48, vilket innebär att det avled fler personer än antalet födda barn. Antalet födda barn (340) och antalet döda (388) var i samma nivå som de senaste åren.

Sveriges befolkning ökade under 2017 och var 10 120 242 invånare vid årsskiftet. I början av januari 2017 passerade invånarantalet i Sverige 10 miljoner invånare.

Fler pendlar till och från Marks kommun

Arbetspendlingen för Mark ökade under 2017 med stöd från såväl ökad utpendling och ökad inpendling. Utpendlingen ökade med nästan 300 personer och var 7107 personer. Utpendlingen var störst till kommuner i Västra Götaland med 5 596 personer, flest till Borås -1 966 personer och Göteborg -1 897 personer. Inpendlingen ökade med 35 personer och uppgick till 2 715 personer. Störst var inpendlingen från kommuner i Västra Götaland, 1 922 personer. 775 personer pendlade in till Mark från Borås och 384 från Göteborg.

Fortsatt högt mottagande av nyanlända

År 2017 har medfört ett fortsatt högt mottagande av nyanlända för bosättning. Under året har Marks kommun tagit emot totalt 216 personer. Av de 216 personerna ingår anvisningar från Migrationsverket, personer som flyttar till kommunen på egen hand samt anhöriga till personer som redan finns i kommunen.

Den höga inflyttningen, med många barnfamiljer, har medfört att många är trångbodda då kommunen har brist på större lägenheter. De inflyttade barnfamiljerna innebar även ett ökat tryck på skola och barnomsorg. Även individ- och familjeomsorgen fick ökat antal besök då de allra flesta nyanlända behöver ekonomiskt stöd vid ankomsten till kommunen. En bidragande orsak till detta är att det stöd man haft under asyltiden betalats ut i förskott medan det stöd man får när man fått uppehållstillstånd och flyttar ut till en kommun, etableringsstödet, betalas ut i efterskott. Kommunen återsöker dessa pengar från Migrationsverket.

Publicerad av: Marks kommun