Uppdrag och mål

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Kommunfullmäktige har i budgeten 2017–2020 fördelat uppdrag och resurser till nämnder och styrelser. I årsredovisningen görs en bedömning av hur väl kommunfullmäktiges mål och uppdrag har uppfyllts.

Bedömningen utgår från hur väl uppdragen har uppfyllts gentemot medborgarna.

Av 32 fördelade uppdrag till nämnder och styrelser bedöms 7 (2016 bedömdes 6) uppdrag helt uppfyllda, 20 (18) uppdrag uppfyllda i hög grad och 5 (8) uppdrag delvis uppfyllda. Se respektive nämnds och styrelses uppdrag och bedömning under del fyra, verksamhetsberättelse. 

Måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål

De kommungemensamma målen är samlade inom fyra strategiska områden. Inom dessa områden kan nämnder och styrelser sätta egna mål. Kommunstyrelsen har gjort en värdering av mål¬uppfyllnaden utifrån nämnders och styrelsers upp¬följning. Bedömningen grundar sig på måluppfyllanden av nämnders och styrelsers egna mål samt övriga kvalitetsmått som kommunen använder sig av.

Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

26 april 2018 13.11

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

26 april 2018 13.11

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

26 april 2018 13.12

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

07 maj 2018 08.30

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Publicerad av: Marks kommun