Mål: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 
Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 
Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga 

 

Målet om att all hjälp ska utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga följs upp via andelen brukare med genomförandeplaner och dess delaktighet i utformandet. I stort har samtliga personer med insatser från socialtjänsten en genomförandeplan undantaget hemtjänsten där cirka 70 procent av brukarna har genomförandeplan. Med anledning av detta är bedöms målet vara delvis uppfyllt.

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet 

 

Av de totalt nio mått som används för att följa upp målet att allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet nås målnivåerna för fem av måtten. Övriga mått inom SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 visar att brukarna i Marks kommun i stort är lika nöjda som i landet i genomsnitt medan personalkontinuiteten inom hemtjänsten är lägre. Likaså har Marks kommun många ungdomar som blir återaktualiserade för socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats. Då nyckeltalen visar på kvalitetsbrister så blir den sammanvägda bedömningen att målet inte är helt uppfyllt utan endast delvis uppfyllt.

  • KKiK 2017 mått 10: Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar, Mark: 19, riksmedel: 15
  • KKiK 2017 mått 22: Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng, Mark: 57, riksmedel: 69
  • KKiK 2017 mått 25: Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng, Mark: 64, riksmedel: 65
  • KKiK 2017 mått 28: Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng, Mark: 80, riksmedel: 81
  • KKiK 2017 mått 29: Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, Mark: 45%, riksmedel 78%
  • KKiK 2017 mått 24: Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende, Mark: 81%, riksmedel 83%
  • KKiK 2017 mått 28: Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst, Mark 94%, riksmedel: 92%

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning 

Det finns inga mått som tillräckligt väl speglar målet om att arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning, vilket gör att målet inte kan bedömas. Den indikator som finns visar på en stor ökning av antalet besökare till den öppna förskolan. Det finns samtidigt flera insatser från kommunen som bidrar till målet, exempelvis öppnadet av Familjecentrum, men dess effekter är fortfarande för oklara för att vara behjälpliga i att göra en sammanvägd bedömning.

 

Publicerad av: Marks kommun