Mål: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential  Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal  Sammanvägd bedömning
Barn och unga har en god utbildning   
Barn och unga har en meningsfull fritid 
Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem   

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

Barn och unga ska ha en god utbildning

 

Flera nämnder arbetar mot målet om att barn och unga ska ha en god utbildning. Nämnderna sätter också upp egna mål inom målområdet som följs upp via indikatorer. En sammanställning av de totalt 18 indikatorer som nämnderna följer upp visar att målnivåerna inte har nåtts för majoriteten av indikatorerna. Detta beror framförallt på högt uppsatta mål från barn- och utbildningsnämnden och de krav skolinspektionen har gällande målnivåer. Ser man till de mest relevanta resultaten som finns så framgår att Marks kommun ligger runt genomsnittet i jämförelse med övriga Sverige. Den sammanvägda bedömningen blir därmed att målet är delvis uppfyllt. 

 • KKiK 2017 mått 16a: Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), Mark: 79%, riksmedel: 78%
 • KKiK 2017 mått 16b: Resultat från elever i åk. 3 i de nationella proven, Mark: 63, riksmedel: 71
 • KKiK 2017 mått 17: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, Mark: 87%, riksmedel: 84
 • KKiK 2017 mått 20: Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl. IM, Mark: 76%, riksmedel: 72%

Barn och unga har en meningsfull fritid 

 

Inga nämnder eller styrelser har indikatorer inom målet om en meningsfull fritid och de uppgifter som finns är antingen för gamla eller för osäkra för att förlita sig på eller skapa en sammanvägd bild utav. Det gör att det inte går att bedöma hur väl målet har uppfyllts. Flera viktiga åtgärder har gjorts under året såsom att Tygrikeshallen har invigts, det är dock svårt att göra en bedömning av vilka effekter dessa åtgärder har haft. Relevant statistik skulle kunna vara

 • Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år (2016). Mark: 31, riksmedel: 34 (källa: Riksidrottsförbundet)
 • Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år, (%). Mark: 18 (2016), riksmedel: 25 (2015) (källa: Kulturskolerådet och SCB)

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem 

 

Det finns endast en indikator för målet om att barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem. Ser man istället till relevant data från SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 och Skolinspektionens elevenkät 2017 så ligger Marks kommuns resultat runt genomsnittet bland Sveriges kommuner i frågor som rör barn och ungdomars trygghet och möjligheter att påverka i frågor som rör dem. Bedömningen blir därför att målet är delvis uppfyllt. 

 • KKiK 2017 mått 9: Andel elever i åk. 9 som känner sig trygga i skolan, Mark: 86%, riksmedel 85%

Skolinspektionens skolenkät 2017 (10-gradig skala, 10 bäst):
Åk 5

 • På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, Mark 6,6, riksmedel 6,5
 • Jag känner mig trygg i skolan, Mark 8,2, riksmedel 8,3

Pedagoger i grundskolans enkät

 • Trygghetsindex, Mark 7,7, riksmedel 8,2
 • Elevinflytandeindex, Mark 6,3, riksmedel 6,6

Marks gymnasieskola år 2

 • Trygghetsindex, Mark 8,1, riksmedel 8,2
 • Delaktighet- och inflytandeindex, Mark 5,2, riksmedel 5,8

Publicerad av: Marks kommun