Mål: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Senast uppdaterad den 7 maj 2018

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva  Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
En god kommunal service 
Goda boendemiljöer 
Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids-och kulturliv  

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

En god kommunal service 

 

Av de 47 mått som nämnder och styrelser följer inom målet för en god kommunal service når 25 de målnivåer som beslutats om. 6 av måtten anses inte kunna bedömas. Av de tillgänglighetsmått som SKL sammanställer i KKiK 2017 är Marks resultat ofta lägre än riksgenomsnittet. Den sammanvägda bedömningen blir därmed att målet endast delvis är uppfyllt.

 • KKiK 2017 mått 1: Tillgänglighet E-post, Mark: 78%, riksmedel: 86%
 • KKiK 2017 mått 2: Tillgänglighet Telefon, Mark: 33%, riksmedel: 51%
 • KKiK 2017 mått 3: Bemötande Telefon, Mark 85%, riksmedel: 81%
 • KKiK 2017 mått 4: Öppettider utöver vardagar 8–17 på bibliotek, simhall och återvinnings-central, h/v, Mark 56, riksmedel: 58
 • KKiK 2017 mått 5: Plats på förskola på önskat datum, Mark: 29%, riksmedel: 60%
 • KKiK 2017 mått 6: Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar, Mark 37, riksmedel: 29
 • KKiK 2017 mått 7: Väntetid särskilt boende, dagar, Mark 62, riksmedel: 56
 • KKiK 2017 mått 8: Väntetid försörjningsstöd, dagar, Mark 20, riksmedel: 16

Goda boendemiljöer 

 

Inom målet goda boendemiljöer har nämnderna och styrelserna totalt 24 indikatorer. 17 av dess är uppfyllda, 3 är delvis uppfyllda och 4 är ej uppfyllda. Den sammanvägda bedömningen blir därför att målet är uppfyllt. Det saknas andra relevanta nyckeltal för att få en säker bedömning av målet. Under 2017 gjordes en medborgarundersökning som på grund av för få svar inte är helt tillförlitlig eller statistisk säkerhetsställd. Det är dock möjligt att ta hänsyn till dessa och göra en samlad bedömning vilken instämmer med nämndernas indikatorer. Den sammanvägda bedömningen blir därför att målet är helt uppfyllt.

Resultat från Marks kommuns medborgarundersökning 2017 (10-gradig skala, 10 bäst)

 • Hur nöjd är du med Marks kommun som en plats att bo och leva på? 8,7 (2017), 6,6 (2014)

Hur ser du på…

 • Utbudet av olika typer av boendeformer, 5,1 (2017), 5,2 (2014)
 • Hur trivsam bebyggelsen är, 8,0 (2017), 6,7 (2014)
 • Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd, 8,8 (2017), 7,1 (2014)
 • Utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd, 6,9 (2017), 5,9 (2014)
 • Tillgången till gång- och cykelvägar, 6,6 (2017) 4,9 (2014)
 • Möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor 5,3 (2017), 4,8 (2014)
 • Möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil 8,9 (2017), 8,0 (2014)
 • Hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, 7,4 (2017), 6,6 (2014)
 • Hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel, 7,1 (2017), 6,4 (2014)

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv 

Det finns inga indikatorer eller uppgifter som tillräckligt väl speglar målet om goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv. Målet kan därmed inte bedömas. Tar man hänsyn till KKiK och medborgarundersökningen så går det att göra ett antagande att Marks kommun inte når målet om inflytande. Mer positivt är istället möjligheterna till ett rikt fritids- och kulturliv. Bedömningen är därför att målet är delvis uppfyllt. 

 • KKiK mått 14: Delaktighetsindex, % av maxpoäng. Mark 48%, riksmedel 57%

Resultat från Marks kommuns medborgarundersökning 2017 (10-gradig skala, 10 bäst)

Vad tycker du om…

 • Biblioteksverksamheten, 6,6 (2017), 7,7 (2014)
 • Utställning och konstverksamheterna, 4,5 (2017), 6,4 (2014)
 • Teaterföreställningar och konserter, 6,1 (2017), 6,1 (2014)

Hur ser du på…

 • Den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter, 4,2 (2017), 4,4 (2014)
 • Tillgången till parker, grönområden och natur, 8,7 (2017), 8,1 (2014)
 • Möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen. 8,6 (2017), 7,3 (2014)

 

Publicerad av: Marks kommun