Utvärdering av ekonomisk ställning

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Marks kommun uppnår god ekonomisk hushållning när det gäller det finansiella perspektivet. Kommunen har en välskött och stark ekonomi och årets resultat bidrog till att denna stärktes ytterligare. Genomsnittligt resultat för de senaste fyra åren uppgår till 73,5 mnkr vilket motsvarar 2 200 kronor per invånare.

Senast kommunen redovisade ett underskott var 1996. Kommunen har inga lån och hittills har investeringarna kunnat finansieras med egna medel det vill säga årets resultat och avskrivningar. De stora investeringsbehoven framöver kommer att ställa krav på fortsatt höga resultatnivåer och även användning av tidigare års sparade resultat. I förlängningen kan även upplåning behöva ske. Kommunens soliditet och likviditet det vill säga betalningsförmåga på lång och kort sikt är i dagsläget mycket goda. En annan viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är kontroll på ekonomin. Samtliga nämnder redovisar ingen eller positiva avvikelser för fjärde året i rad. Detta innebär att kommunen står väl rustad inför kommande års utmaningar i form av de kommande stora investeringsbehoven och ökade kostnaderna främst på grund av befolkningsförändringar.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen har kommuner krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under senare år har detta kompletterats med balanskrav och under 2013 infördes även en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga av dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Nedan kan du ta del av mer information tillhörande detta område. Dels görs en analys av kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde under 2013. Beslut togs om tre finansiella mål, som också är satta som ett genomsnittsvärde över en fyraårsperiod. Dessa mål syftar till att ge stabilitet åt kommunens finansiella utveckling samt att ge underlag för bedömningen om god ekonomisk hushållning uppnåtts. Du kan också ta del av tillhörande balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR).

Publicerad av: Marks kommun