Balanskravet

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Kommunens intäkter från skatter och utjämning ökade under året. Det skapar möjlighet till avsättning till resultatutjämningsreserven.

Balanskravet innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna varje år. Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet sedan det infördes år 2000. Det sammanlagda resultatet för åren 2000 – 2017 är 605,5 mnkr efter de justeringar som görs vid balanskravsavstämning.

Resultatutjämningsreserv för utjämning av svängningar i konjunkturcyklerna

Kommunfullmäktige fastställde 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteintäkterna över konjunkturcyklerna. Enligt riktlinjerna ska avsättning till reserven ske i sådan omfattning att kommunen tror sig klara en normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar verksamheten kortsiktigt.

Reserven uppgick till 93,5 mnkr efter den avsättning som gjordes under 2017. Någon avsättning i samband med behandling av 2017 års bokslut är inte aktuell. 

Balanskravsavstämning

mnkr 2016 2017

Årets resultat
Reducering av realisationsvinster

100,3
-0,9

83,1
-0,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv

99,4
-4,5

82,9
0,0

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år

94,9
431,3

82,9
526,2

Ackumulerat balanskravsresultat 526,2 609,1
Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0

Publicerad av: Marks kommun