Finansiella mål

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Tre finansiella mål ska uppfyllas för att god ekonomisk hushållning ska anses råda i Marks kommun. Här kan du ta del av bedömningen av dessa mål.

Marks kommun har fattat följande beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv; ”Kommunens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling”. För att god ekonomisk hushållning skall råda i Marks kommun innebär det:

 • Positiva ekonomiska resultat
  Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att resultatet ska vara positivt för att kommunens skulder inte ska öka i framtiden och det finansiella handlingsutrymmet både på kort och på lång sikt, inte ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger utrymme att över en längre tid självfinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen.
  Kommunen har preciserat målet till att resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år. Kommunens resultat har under den senaste fyraårsperioden haft ett genomsnitt på 4,02 procent och uppgick 2017 till 83,1 mnkr (4,3 procent). Det innebär att målet om positiva resultat uppfylls.
 • Investeringar med egna medel
  Investeringar med egna medel (självfinansieringsgraden av investeringarna) mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att årets resultat före avskrivningar kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme inte försämras. Självfinansieringsgraden uppgick 2017 till 76 procent och över den senaste fyraårsperioden blev utfallet ett genomsnitt på 101 procent. Därmed uppfylls målet om investeringar med egna medel.
 • Oförändrad skattesats
  Marks kommuns skattesats uppgick 2017 till 21,21 % och det finansiella målet om en oförändrad skattesats uppfylls då skattesatsen har varit oförändrad de senaste 4 åren.

När man bedömer frågan om god ekonomisk hushållning är det viktigt att bedöma de finansiella målen utifrån sin helhet och även över tid för att få en klar bild. 

  Period Utfall Helår 2014 Utfall Helår 2015 Utfall Helår 2016 Utfall Helår 2017

Positiva ekonomiska resultat 

Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år.

Senaste
fyraårs-
perioden
3,08% 3,81% 4,24% 4,02%
2017 2,45% 3,84% 5,36% 4,27%

Investeringar med egna medel 

Investeringsvolymen ska vara lägre än summan av resultat och avskrivningar. Målet uppfylls när självfinansierings-graden är 100 procent eller högre.
Senaste fyraårs-
perioden
117% 123% 122% 101%
2017 94% 120% 127% 76%
Oförändrad skattesats    Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

Publicerad av: Marks kommun