Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Av kommunallagens 6 kapitel §§ 1–3 framgår bland annat att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Utifrån en analys av inkomna årsrapporter redovisas nedan iakttagna områden som är viktiga för kommunstyrelsen att följa och främja framöver:

  • Att nämnderna följer gällande styrprinciper.
  • Nämndernas styrning och rapportering av kommunfullmäktiges mål.
  • Sjukfrånvaro och personalomsättning.
  • Personalkontinuiteten inom hemtjänsten.
  • Andelen ungdomar som återaktualiseras inom ett år efter utredning eller insats av socialtjänsten.
  • Långsiktig planering och finansiering av kommunens investerings-behov.
  • Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen.

Publicerad av: Marks kommun