Marks kommun i jämförelse - finansiell profil

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Ett sätt att beskriva finansiell ställning och utveckling är genom en modell som kommunforskning i Västsverige (KFi) tagit fram. Så här ligger Marks kommun till enligt den.

Modellen bygger på jämförelser mellan 55 kommuner i Västsverige med ett antal ekonomiska nyckeltal. Värdena sammanställs i ett spindeldiagram för respektive kommun. Den streckade ringen i diagrammen visar ett genomsnitt och den heldragna linjen visar Marks kommuns poäng (1–5) i relation till de andra kommunerna inom regionen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Modellen innehåller också fyra axlar som ska ge en samlad bedömning av fyra viktiga finansiella perspektiv för en kommun. Dessa finansiella perspektiv är kapacitet på lång sikt, risk, beredskap på kort sikt och kontroll. Varje perspektiv är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln.

Finansiell profil 2014

 

Finansiell profil 2015

 

Finansiell profil 2016

 

I KFi-rapporten Finansiell profil 2014–2016 ser diagrammen för Marks kommun ut som ovan. Av diagrammet framgår att kommunen under perioden förbättrade poängen i den finansiella profilen för perspektivet riskförhållande. Poängen för kontrollperspektivet försvagades något under samma period. De två övriga perspektiven, lång- och kortsiktig handledningsberedskap, uppvisade oförändrad poäng, om 2014 och 2016 jämförs.

Förklaringen till denna utveckling var att poängen för nyckeltalet, genomsnittligt resultat under de senaste tre åren, försvagades mellan 2014 och 2016. Mot det ska ställas att poängen för soliditet förbättrades under samma period. Övriga sex nyckeltal förblev poängmässigt oförändrade.

Mark i topp i rangordning för 2014-2016

Marks finansiella utveckling har under den studerade treårsperioden resulterat i en marginellt förstärkt finansiell profil. Detta innebär utifrån profilen, det vill säga jämfört med snittet i länen, att Mark vid utgången av 2016 hade ett något starkare finansiellt utgångsläge jämfört med 2014.

I KFi:s rangordning av de 55 kommunerna utifrån resultat och finansiell ställning under 2014–2016 hamnar Mark i topp bland de fjorton kommuner som bedöms ha både starkt resultat och stark finansiell ställning.

Starkt finansiellt läge inför kommande utmaningar

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett starkt finansiellt läge. Resultatnivån bör dock behållas mellan 2 och 3 procent i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att bibehålla kommunens balansräkning. Detta behövs för att möta förväntade framtida utmaningar.

KFi framhåller att det är viktigt att kommunen behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Mark om kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus att behålla resultatnivån de kommande åren.

Publicerad av: Marks kommun