Pågående tvist

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som sköter insamling av kommunens hushållsavfall. Entreprenören har stämt kommunen, men då kommunen anser att fordran är grundlös har inte någon kostnad bokats upp för detta.

Efter avslutad upphandling tecknades avtal med entreprenör för insamling av kommunens hushållsavfall. Entreprenören påbörjade insamlingen 2016. Tvisten som uppkommit under 2017 rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd. Det vill säga den sträcka respektive avfallskärl måste flyttas för att kunna tömmas i avfallsfordonet.

Kommunen och entreprenören gör olika tolkningar av beräkningsmodellen som ligger till grund för beräkningen av ersättning samt även längden på sträckorna och vid vilka fastigheter ersättning för gångavstånd kan utgå. Entreprenören har stämt kommunen på 18 mnkr för detta (beloppet avser 2016 och första halvåret 2017), vilket kommunen skriftligen bestridit. Parterna har före stämningsansökan genomfört möten, i syfte att finna en lösning på situationen. Båda parter företräds idag av juridiska ombud och skriftväxling pågår.

Kommunen har, mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran vara grundlös, inte bokat upp någon kostnad för detta. Kommunens avtal med entreprenören sträcker sig till och med 2018.

Publicerad av: Marks kommun