Tomas Johansson

Senast uppdaterad den 28 maj 2018

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som varje dag, året runt ser till att kommuninvånare och andra får en god service och ett bra bemötande! Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Det är de som står som garanter för att vi som kommun ska kunna erbjuda en trygg vård och omsorg och en lärorik och trygg skola för våra barn och unga.

När vi nu kan summera 2017 kan det konstateras att kommunen fortsätter att växa. Befolkningen har vuxit med nästan 300 personer sedan ingången på året. Kommunens ökade befolkning beror på en stor inflyttning, totalt flyttade 1 732 personer till kommunen 2017. Att kommunen växer är bra och en förutsättning för att vi fortsatt skall kunna leverera kommunal service av en hög kvalitet. För mig är det dock viktigt att vi växer kontrollerat och ansvarsfullt. Den kommunala servicen i form av bl. a. barnomsorg och skola måste hinna med den påfrestning som ändå en växande befolkning är. Det handlar om att tillhandahålla lokaler men också att tillse en god och hållbar arbetsmiljö för medarbetarna.

Det ekonomiska resultatet på drygt 83 miljoner i överskott beror till största delen på bidrag och skatteintäkter som inte var kända när budgeten beslutades. Nämnderna har totalt sett nästan ingen budgetavvikelse och har en ekonomi i balans.

Under året har mycket fokus legat på lokalfrågor och framför allt då inom skolans verksamhet. Trots att det på pappret totalt sett ännu inte blivit så många fler barn i skola och barnomsorg, står vi inför utmaningar i form av att det på en del orter är oerhört fullt i klassrum och på barnomsorgsavdelningar samtidigt som vi ser sammanslagna klasser och tomma klassrum på andra orter.

För att klara våra uppsatta mål måste vi ha medarbetare som trivs på jobbet. Marks kommun har liksom många andra kommuner, haft svårt att rekrytera inom vissa personalkategorier och personalomsättningen är på sina håll alltför stor, inte minst bland chefer. Den totala personalomsättningen har minskat sedan 2016 men måste minska ytterligare. Det finns verksamheter som har haft personalomsättning på närmare 50 procent. Sjukfrånvaron minskar något från 2016 men är fortfarande för hög. En grupp som vi behöver fokusera särskilt på är unga under 29 år som visar på högre sjukskrivningstal.

Hur skall vi då klara av denna omställning, från nära nog oförändrade befolkningssiffror till att växa i snitt med en procent om året? För mig är svaret enkelt. Vi måste prioritera vår kärnverksamhet och bli det som vi moderater brukar säga: Bra på att vara kommun! Det förutsätter att det är ordning och reda i ekonomin, och det är det i Marks kommun. Det som återstår är att renodla det kommunala uppdraget och ge kommuninvånarna valuta för skattepengarna, att inte slå oss till ro utan att ständigt arbeta för förbättringar. Målsättningen måste vara att vi skall vara bättre än vad som förväntas av oss!

Tomas Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerad av: Marks kommun