Revisionsberättelse

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Här kan du läsa revisionsberättelsen för 2017. Längst ner på sidan kan du ladda ner revisionsberättelse och granskningsrapport som dokument.

Uppdrag och granskningsinriktning

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens aktiebolag.

Kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och att räkenskaperna är rättvisande samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag, mål och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunens revisionsreglemente, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I revisionsarbetet har vi biträtts av PwC.

Granskningsresultat

Nedan presenteras resultatet av vår granskning under 2017.

Grundläggande granskning

Under året har vi genomfört en grundläggande granskning av nämnder och styrelse i enlighet med god revisionssed. Granskningen har successivt utvecklats och delvis anpassats till den goda sed som definieras av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vår granskning av verksamheten har bland annat genomförts genom dokumentstudier, vilka har kompletterats med överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier. Vid dessa sammanträden har frågor som berör styrning, uppföljning och kontroll behandlats. Vi har även träffat företrädare för verksamheten för att informera oss djupare. Protokoll har fortlöpande gåtts igenom med fokus på väsentliga beslut.

Vår grundläggande granskning omfattar följande områden;
a) God ekonomisk hushållning – uppföljning av fullmäktiges mål
b) Nämndernas styrning och interna kontroll
c) Årsredovisning

Den grundläggande granskningen har kompletterats med fördjupade granskningsinsatser i enlighet med vår riskbedömning och revisionsplan. Resultatet av de fördjupade granskningsinsatserna kommenteras i separat stycke nedan.

a) God ekonomisk hushållning – uppföljning av fullmäktigs mål
I kommunallagen föreskrivs att det för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna skall därefter bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige fattat beslut om.

Bedömning

Uppföljning av finansiella och verksamhetsmässiga mål sker på strukturerat sätt. Vi har inget att erinra mot Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål är uppfyllda för fyraårsperioden 2014 – 2017. För det enskilda året 2017 är inte investeringsmålet uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall i stort är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Ett av de verksamhetsmässiga målen för 2017 är uppfyllt, majoriteten – åtta stycken – uppges som delvis uppfyllda och två mål har inte varit möjliga att mäta.

b) Nämndernas styrning och interna kontroll
Enligt kommunallagen 6 kapitalet och 6 § skall nämnderna ” var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Med ovanstående avses att nämnderna skall ha en styrning och kontroll så att fullmäktiges målsättningar uppnås. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att medborgarnas förtroende för verksamheten upprätthålls och förstärks. 

Bedömning

Vår bedömning är att nämndernas och styrelsens arbete med styrning och intern kontroll har skett i enlighet med gällande regelverk och beslut. Balanskravet uppfylls. Vi har under året inlett en större granskning av nämndernas arbete med intern kontroll som kommer att rapporteras under 2018.

c) Årsredovisning
Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta bokslut och årsredovisning i enlighet med bestämmelser i kommunallagen och kommunal redovisningslag. Utformning och innehåll skall följa god sed, det vill säga vara i enlighet med gällande lagstiftning och hur normgivande organ tolkat lagstiftningen.

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

Fördjupade granskningar

Under året har flera fördjupade granskningar genomförts vilkas revisionsrapporter överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Därutöver har revisorerna gjort ett riskbedömningsunderlag samt genomfört en grundläggande granskning av samtliga nämnder och granskat delårsrapport och årsredovisning. En granskning avseende kommunens övergripande arbete med intern kontroll pågår ännu. 

Bedömning

Sammantaget visar våra granskningar att nämndernas styrning i allt väsentligt fungerat tillfredsställande under året. Våra iakttagelser och synpunkter kommer att följas upp under kommande år.

Underlag för bedömning i ansvarsfrågan

För vår bedömning i ansvarsfrågan åberopar vi ovanstående granskningar, granskningsrapporter samt vår grundläggande granskning. Upprättade granskningsrapporter har fortlöpande under året översänts till kommunfullmäktige.

Därutöver har vi genomfört ett antal förstudier, förfrågningar samt överläggningar med verksamhetsföreträdare. Vi har dessutom haft överläggningar med kommunfullmäktiges presidium.

Revisorernas uttalande

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag.

Kinna den 11 april 2018

Kommunens revisorer

Eva Ryberg

Roger Fogelström

Kurt Frilén

Peter Hellberg

Sven-Olof Carlsson

Kenneth Sölvebring* 
*Vald med undantag för Socialnämnden

Publicerad av: Marks kommun