Äldreomsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag.

Verksamhet

  • I årets brukarenkät framkom det att inomhusmiljön äldreomsorgsnämndens boenden kunde vara bättre och även utomhusmiljön kan förbättras. Förvaltningen har uppmärksammat MBAB (Marks Bostads AB) och TSF (Teknik och service förvaltningen) om resultaten.
  • Det har varit en stor satsning på att skapa meningsfulla aktiviteter och det har anordnats gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter så gott som varje dag på våra boenden. Förvaltningen har under året satsat på hörlurar där brukaren kan lyssna på sin favoritmusik utan att störa andra och större tv-skärmar där de boende både kan spela och titta.
  • I nuläget finns över 200 frivilliga i frivilligverksamheten som har 77 gruppaktiviteter igång, vilka sammantaget har resulterat i 800 träffar. Under våren var det miljöinspektion på de frivilligcentraler som har redskapsträning.
  • Handläggningsenheten har haft inspektion av IVO (Inspektion om vård och omsorg) som sammantaget gav en positiv bedömning av verksamheten. Enligt årets brukarenkät var de sökande nöjda med att handläggarens beslut var väl anpassade efter behoven.
  • Sammanslagningen av den kommunala rehabilitering och den kommunala hälso- och sjukvården som genomfördes i slutet av 2016 benämns numera som kommunal hemsjukvård. Den administrativa delen av verksamheten är placerad i gamla Samrehabs lokaler på Skene lasarett. Verksamheten ser samordningsvinster och att samarbetet runt patienterna har blivit bättre.
  • Verksamheten har deltagit i en nationell punktprevalensmätning PPM (består av observation, riskbedömning och journalgranskning på ett strukturerat sätt) av följsamhet till basala hygienrutiner. Att följa dessa rutiner är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad. Resultatet för våra verksamheter var en 63,4% följsamhet av de basala hygienrutinerna, vilket är ett bättre än resultat för riket som är 49%. Fokusområdena efter mätningen är att arbeta för en större följsamhet till att desinficera händerna före patientarbete och ökad följsamhet till att arbeta utan ringar/klockor och påbyggnadsnaglar.
  • Händelseanalys av läkemedelsavvikelser är genomförd på de enheter som har visat en ökning av antalet läkemedelsavvikelser. Ansvarig för händelseanalysen var apotekare från Apoteket AB och med på analysen var enhetschefer, ansvariga sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Det har identifierats ett behov av lokala läkemedelsrutiner vilket kommer att arbetas fram i respektive grupper under året.
  • Under året har det anordnats läkemedelsutbildningar av Apoteket AB för både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Utbildningen har nått över 400 av våra anställda.
  • Demenssjuksköterskan ägnar mycket tid åt utbildning, stöd och handledning vid användandet av BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) registrets metodverktyg. Registreringarna har under året ökat. Mark är mer aktiv än de flesta kommuner. Uppföljning av BPSD-arbetet har skett på i stort sett varje enhet under året och i oktober anordnades en gemensam återträff för BPSD-administratörerna i Marks kommun. Det var ett 70-tal personer (omvårdnadspersonal från boenden och hemtjänst, sjuksköterskor, enhetschefer & biståndshandläggare) som fick möjlighet att delta denna dag. För brukare har verktyget BPSD inneburit en stor förändring. Många har blivit bättre utan att behövt använda läkemedel i samma utsträckning som tidigare, och de allra flesta har blivit hjälpta genom det bemötandet som BPSD innebär. Det är inte enbart inom demensvården detta verktyg (BPSD) används, utan det ger även stora förbättringar inom övrig verksamhet där psykiska symptom förekommer.
  • För att säkerställa delegeringar har en docka köpts in där det finns möjlighet att praktiskt träna på olika arbetsmoment, exempelvis venprovtagning katetersättning och så vidare. Detta innebär ett stort steg framåt att kunna träna och bli bra på dessa moment. Dockan är avancerad och ger möjlighet att träna på i stort sett alla sjukvårdande behandlingar.
Uppdrag 2016 2017
Vård och omsorg om äldre I hög grad I hög grad
Kommunal hälso- och sjukvård I hög grad I hög grad

Äldreomsorgen har utfört sitt uppdrag i hög grad under perioden. Enligt brukarenkäten var helhetsbedömning mycket bra men äldreomsorgen har förbättringsområden inom att skapa kontinuitet för brukarna samt att arbeta för att förebygga att avvikelser sker. Arbetet med att förbättra måltids och boendemiljön på våra vård och omsorgsboenden.

Kommunala hälso- och sjukvården har utfört sitt uppdrag i hög grad under perioden, men har förbättringsområden inom nutrition, läkemedelshantering, basala hygienrutiner samt att bli bättre på att registrera i kvalitetsregistren.

Ekonomi

Äldreomsorgsnämnden redovisade ett budgetöverskott med 2 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 444,7 mnkr vilket motsvarar en kostnadsökning med 33,6 mnkr eller 8 procent jämfört med föregående år. Till 2017 har nämnden tagit över ansvar och budget för kommunal rehab vilket bidrog till kostnadsökningen med drygt 12 mnkr.

Intäkterna var 0,9 mnkr högre än föregående år, utfallet innebar ett överskott mot budget med 4 mnkr. Avvikelsen förklaras av ökade omsorgsavgifter till följd av volymökning inom hemtjänsten samt retroaktivt erhållet momsbidrag för år 2014–2016.

Personalkostnaderna ökade med 31,5 mnkr eller 8,6 procent i förhållande till 2016 och gav ett underskott mot budget på 6,7 mnkr. Underskottet är främst hänförligt till särskilt boende och hemtjänst. Inom hemtjänsten har den ökade volymen krävt en högre bemanning, vilket delvis vägs upp av ökade intäkter. En tredjedel av ökningen mellan åren är hänförlig till kommunrehab.

De övriga kostnaderna ökade med 3 mnkr jämfört med 2016 och bidrog till budgetöverskottet med 4,7 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras framförallt av att kostnaderna för bostadsanpassning fortsatt att minska och gav överskott med 2,2 mnkr samtidigt som kostnaden för inhyrd personal var 1,3 mnkr lägre än 2016.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 38,7 62,2 62,3 63,2
Verksamhetens kostnader 420,1 466,0 473,4 507,9
Budgetavvikelse 7,5 0,8 6,3 2,0

Till och med 2014 ingick äldreomsorgsnämnden i socialnämnden. I tabellen ovan motsvarar siffrorna för 2014 den del av socialnämndens verksamhet som sedan 2015 bedrivits i äldreomsorgsnämnden. Sedan 2017 ingår kommunrehab som tidigare ingick i Samrehabnämnden i Äldreomsorgsnämnden.

Publicerad av: Marks kommun