Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Kommunfullmäktige är kommunens direktvalda församling med 51 ledamöter. Här kan du ta del av Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse.

 Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen, facknämnderna och bolagsstyrelserna. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, såsom mål för kommunen, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt nämndernas organisation och uppdrag.

Verksamhet

  • Kommunfullmäktige har haft tio sammanträden under år 2017. Bland annat har kommunfullmäktige fattat beslut om bildande av biotopskyddsområde, bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan, valkretsindelning, trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar, finanspolicy, indelning i valdistrikt, framtiden för Marks Fastighets AB, asylsökande som bedöms vara 18 år och budget 2018–2021 för Marks kommun.
  • "Medborgardialog" har i början på året bytt namn till "politikerkafé". Under det gångna året har fyra politikerkaféer ägt rum, i syfte att hålla en bra och aktiv dialog med kommuninvånarna. Dialogerna har hållits på olika orter runt om i kommunen, även tillsammans med andra nämndspresidier.
  • I samband med Sveriges nationaldag hölls medborgarskapsceremoni för de som blivit svenska medborgare under det senaste året. 131 nya svenska medborgare bjöds in och uppvaktades.
  • Demokratiberedningen har besökt några av kommunens skolor och deras högstadieklasser, i syfte att lyfta demokratifrågor och belysa vikten av ett demokratiskt samhälle. Tillsammans med Marks gymnasieskola har demokratiberedningen dessutom anordnat föreläsningar under skolans årliga demokrativecka. Föreläsningarna handlade om behovet och vikten av granskande journalistik och hölls för såväl elever på Marks gymnasieskola som för allmänheten.
  • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 delades mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet ut till lärarna på gymnasiesärskolan. Motiveringen löd: Att lärarna låter ungdomarna växa som individer i en miljö av äkta engagemang, med filosofin att inget är omöjligt är en ledstjärna i verksamheten. För lärarna är det viktigt att ungdomarna integreras i samhället och deltar i olika arrangemang tillsammans med övriga ungdomar.
  • Ett gemensamt kommunfullmäktigesammanträde har ägt rum i Marks kommun tillsammans med Härryda kommun och Bollebygds kommun, BoHäM, där temat var infrastruktur och kollektivtrafik. Vid detta sammanträde var representanter från Landvetter flygplats och Västtrafik föredragande, tillsammans med tjänstemän från respektive kommun.
  • Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har sedan i mars 2017 fått meddelanden digitalt i sina iPads istället för i meddelandepärm. Detta var ytterligare ett steg i att digitalisera och effektivisera sammanträdesadministrationen och har upplevts som positivt.
  • 33 medborgarförslag har inkommit år 2017 och har överlämnats till berörda nämnder.
  • Kommunfullmäktiges arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod har haft tio sammanträden under året och fattat beslut som lämnats till kommunstyrelsen för behandling.

Ekonomi

Kommunfullmäktige redovisade ett budgetöverskott med 0,2 mnkr. Jämfört med 2016 ökade nettokostnaderna med drygt 0,1 mnkr. Budgetöverskottet förklaras i huvudsak av att ett sammanträde ställdes in under 2017, under 2016 ställdes två sammanträden in vilket är den huvudsakliga förklaringen till kostnadsökningen mellan 2016 och 2017.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader 3,3 3,5 2,9 3,1
Budgetavvikelse 0,2 0,0 0,4 0,2

Publicerad av: Marks kommun