Kommunstyrelsen

Från vänster: Simon Jacobsson näringslivshandläggare Marks kommun, Lo Göthberg Larsson (MP) ordförande styrgruppen, Catja Kaloudis projektledare Fairtrade och Peter Landgren (S) kommunalråd.

Foto: Simon Jacobsson näringslivshandläggare Marks kommun, Lo Göthberg Larsson (MP) ordförande styrgruppen, Catja Kaloudis projektledare Fairtrade och Peter Landgren (S) kommunalråd.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Kommunstyrelsen ansvarar i frågor som rör Marks kommuns övergripande och långsiktiga utveckling, samordning av kommunens förvaltning samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Här kan du ta del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, personal, kvalitet samt kommunikation och IT-frågor. Kommunstyrelsen har dessutom ansvar för kommunens översiktliga planering, övergripande säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor samt övergripande turistfrågor.

Verksamhet

 • Arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige att få ner sjuktalen har startat under året och som ett led i detta arbete har kompetensen på kommunledningskontoret ökats inom hälsoutveckling och rehabilitering. Ett digitalt rehabiliteringsverktyg har införts till stöd för alla chefer och en ny överenskommelse har tecknats med Previa. Ett proaktivt samverkansavtal har tecknats mellan Försäkringskassan och Marks kommun i syfte att förenkla samarbetet. För att följa upp medarbetarnöjdheten används numera ett digitalt verktyg där det går att följa utvecklingen veckovis.
 • Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Arbetet fortlöper med att förbereda kommunen och bolagen inför detta. Förberedande åtgärder har även genomförts inför ny kommunallag och förvaltningslag som träder i kraft under 2018.
 • Flera större förändringar bland IT-system och IT-utrustning har genomförts. Telefonisystem och växel är utbytt. Ett pilottest av Chromebook har genomförts och ett breddinförande på högstadiet har startat. AV- och konferensutrustningen är utbytt i stora delar av kommunens konferenslokaler.
 • Under våren 2017 färdigställdes översiktsplanen för Marks kommun. Även ett bostadsförsörjningsprogram och ett kulturmiljöprogram har tagits fram och kommer att implementeras i samhällsplaneringen.
 • Arbetet med att sammanställa förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP), nordväst, har pågått under hösten. Ett underlag till beslut om samråd för planen förväntas presenteras för kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
 • Planeringen har påbörjats av nya Lyckeskolans placering, disposition av skoltomten och för utveckling mot ett vitalt Kinna centrum - med nybyggnation av bostäder, kontor- och handelsverksamhet samt lokaler för kultur- och idrottsaktivitet.
 • Marks kommun har under 2017 tilldelats att emot 101 nyanlända för bosättning. I slutet av december månad hade kommunen tagit emot 125 personer. Att kommunen har tagit emot fler än kommuntalet beror på att Migrationsverket valt att räkna bort ett antal av de personer som anvisades till kommunen via Arbetsförmedlingen som var anvisande part fram till sista december 2016. Till detta tillkommer personer som på egen hand flyttar till kommunen samt anhöriga till personer som redan finns i kommunen. Totalt innebär det att Marks kommun tagit emot 216 personer under år 2017. Den höga inflyttningen, med många barnfamiljer, har medfört att många är trångbodda då kommunen har brist på större lägenheter. De många barnfamiljerna utgör även ett ökat tryck på skola och barnomsorg. Även individ- och familjeomsorgen har påverkats då de allra flesta nyanlända behöver ekonomiskt stöd vid ankomsten till kommunen.
 • Marks kommun har deltagit i arbetet med att ta fram underlagsmaterial till Västra Götalandsregionens regionala plan för transportinfrastrukturen samt deltagit i Trafikverkets regionala dialog inför Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Marks kommun har lämnat remissyttrande gällande Västra Götalandsregionens förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029. Synpunkter inhämtas bland annat från företagen i Mark. Kommunen har också medverkat i Boråsregionens arbete med olika yttranden till Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
 • Marks kommun blev i slutet av maj nydiplomerad som en fairtrade-city.
 • Under sommaren erbjöds alla behöriga 17- och 18-åringar i kommunen tre veckors feriearbete.
 • Från och med 1 januari 2018 införs en digital anslagstavla i enlighet med nya kommunallagen. Allt som tidigare anslogs på den fysiska tavlan kommer anslås digitalt, såsom kommande sammanträden, justerade protokoll och kungörelser.
 • Personer över 65 år får åka gratis på Västtrafiks bussar och tåg inom Marks kommun. Den 30 september 2017 fanns det 5 000 giltiga seniorkort för resor med Västtrafik. För tredje sommaren i rad skickades fritidskort ut till 2 160 ungdomar mellan 15 och 19 år, varav 130 var asylsökande. Fritidskorten fungerar som färdbevis dygnet runt i hela Västra Götaland under juni-augusti.
 • Överenskommelse om extratjänster (bidragsanställning genom Arbetsförmedlingen) har tecknats med Kommunal med tak på 50 sådana tjänster i kommunen och med successivt införande under första halvåret 2018.
Uppdrag 2016 2017
Ledning och styrning I hög grad I hög grad
Övergripande utvecklingsfrågor I hög grad I hög grad

Uppdraget Ledning och styrning bedöms ha utförts i hög grad. Kommunstyrelsen har en god uppsikt och kontroll över kommunens ekonomiska ställning. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete för kommunens styrning och ledning har skett med fortsatta framsteg. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar för att kommunstyrelsen ska kunna styra på ett effektivt sätt.

Uppdraget Övergripande utvecklingsfrågor bedöms ha utförts i hög grad. Flera viktiga beslut har fattats under året såsom översiktsplanen. Det finns dock fortfarande utvecklingsmöjligheter inom exempelvis besöksnäring och miljöfrågor.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisade ett budgetöverskott med 8,5 mnkr, vilket innebar en avvikelse med 5,3 procent. Jämfört med 2016 ökade nettokostnaderna med 23,7 mnkr. Inför 2017 erhöll styrelsen förutom sedvanlig budgetuppräkning med 1 procent, ökad budget med 10 mnkr till kommunens IT-verksamhet, 1,5 mnkr till friskvårdsarbetet och 1,5 mnkr för arbetet med att stärka kommunens attraktivitet.

Intäkterna gav ett budgetöverskott om 3,2 mnkr främst med anledning av högre etableringsersättning från Migrationsverket och erhållet bidrag för feriearbetande ungdomar som betalats ut av Arbetsförmedlingen. Jämfört med 2016 var intäkterna 4,9 mnkr lägre vilket förklaras av utebliven overheadersättning för Samrehab samt att styrelsen under 2016 redovisade intäkt från markförsäljning.

Personal- och arvodeskostnaderna lämnade ett budgetöverskott om 4,8 mnkr vilket i huvudsak förklaras av att några tjänster ej varit tillsatta under året. Personalomsättning, föräldraledighet, andra tjänstledigheter och det faktum att nyinrättade tjänster ej var bemannade vid årets ingång har också bidragit eftersom de innebar tillfälliga vakanser under året.

Samtidigt gav kommunstyrelsens övriga kostnader ett budgetöverskott om 0,6 mnkr. Budgetöverskottet förklaras framförallt av att anslag för kommunövergripande insatser inte förbrukats helt (4,5 mnkr). Här ingår bland annat verksamhetsutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling och översiktsplanering. Planerad verksamhet inom dessa områden såsom Mingla, Sommarfredagar, utbildningsinsatser, näringslivsfrågor och marknadsföring har genomförts. De för året tilldelade medlen för satsning på attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare har inte ianspråktagits. Däremot har merparten av den satsning om 1,5 mnkr för att förbygga sjukskrivningar och rehabilitering använts.

Av de riktade medlen om 10 mnkr för IT-verksamhet har merparten förbrukats. Anslaget för bredbandssatsning gav ett överskott om 2,0 mnkr. Av de ansökningar som har kommit in har ingen fiberförening uppfyllt kommunens krav för att bidrag ska beviljas. Arbetet med att se över området var påbörjat vid årets slut. Under 2017 gjordes nedskrivningar av exploateringsprojekt (0,7 mnkr) och fastigheter (4,7 mnkr) som ej var budgeterade.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 52,6 49,6 19,0 14,0
Verksamhetens kostnader 155,9 149,2 146,1 170,3
Budgetavvikelse 7,7 19,6 16,8 8,5

Publicerad av: Marks kommun