Kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad den 14 augusti 2018

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskolan, biblioteken, Rydals museum och övrig kulturverksamhet i Mark, både genom egna aktiviteter och genom ekonomiskt stöd till andra. Nämnden har också ansvar för fritids- och folkhälsofrågor och badhuset Kaskad.

Verksamhet

 • I samband med att budgeten för 2017 antog så slogs det fast att kulturskolan blev avgiftsfri för alla barn som går i grundskolan. Detta har inneburit ett hårdare tryck med längre kö till kulturskolan.
 • Kulturrådet har beviljat Marks kommun 880 000 kronor i skapande skola-medel för läsåret 2017/2018. Årets insatser redovisas och utvärderas under september månad.
 • Marks kommuns samtliga barn och unga inom förskola och skola har vid vårterminens slut nåtts av minst en professionell kulturinsats per barn/elev i form av workshop, film, scenkonstföreställning eller konstupplevelse. Totalt innefattar detta fler än 4 000 barn och unga.
 • Förutom sedvanlig pedagogisk verksamhet har kulturskolan bland annat bjudit på barockkonsert, nycirkusfestival, musikunderhållning på Rönnängs äldreboende och en rockkonsert. Andra framträdanden kan nämnas som exempelvis den akustiska konserten i Rydals museum, Luciakonserten i Kinna kyrka, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band och den årliga julturnén i kommunens skolor.
 • Familjecentrum Prisman beläget i Skene lasarett har utsmyckats och invigdes officiellt 24 januari. Sedan uppstart av Familjecentrum i januari 2017 har besökstalet stadigt rört sig uppåt. Under våren konstaterades en 45% ökning och vi kan konstatera en ökning för helåret på 55% (ökning med 2670 besök).
 • Den nya mötesplatsen för ungdomar i Tygrikeshallen invigdes den 31 oktober 2017. Här förväntas nya synergier kunna upptäckas mellan ungdomar, föreningsliv och civilsamhälle. Förutom att kommunen själva jobbar med ungdomsgrupper och nya aktiviteter som exempelvis makerspace, spel och ny teknik har det även skapats en mötesplats där föreningslivet tydligt finns med som en aktör, bland annat genom taekwando, klättring, tennisklubben och skytteklubben.
 • Kultur- och fritidsnämnden har även beslutat om nya bidragsregler för föreningslivet i Marks kommun under 2017. Ett förankringsarbete gentemot föreningslivet i Marks kommun pågick under större delen av hösten 2017 och de nya reglerna trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.
 • Under året har kommunens invånare återigen kunnat ta del av flera större evenemang. Mingla i Mark och fyra Sommarfredagar i Kinna, Skene, Torestorp och Kinna har alla varit lyckade beträffande publik och mötesplatser. Ett flertal större artister uppträdde likväl som lokala förmågor. Kultur- och fritidsförvaltningen har liksom barn- och utbildningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen samt kommunledningskontoret också varit involverade i Markshow under året. Över 10 000 personer uppskattas ha besökt evenemangen. Med tanke på den osäkerhet som funnits med tanke på risken för terrordåd så har det varit ett stort fokus på säkerheten inom evenemangsverksamheten, vilket bidrog till lugn och ro vid evenemangen. Sommarpeppen har även arrangerats där ett flertal aktiviteter har genomförts på olika platser i kommunen.
 • Rydals museum har nått "världen-nivå" enligt bedömning från Turistrådet Västsverige, vilket innebär att Rydal är en reseanledning att räkna med. Rydals museum har inlett nya samarbeten inom besöksnäring och kulturturism, tex. "Förläggargårdsturen" - Rydals museum och Turistrådet Västsverige samt Cykla i Sjuhärad, där Rydals museum, Lydde Gård, Kvarnen i Hyssna och Turistrådet Västsverige är i nära samarbete.
 • Museipedagogisk verksamhet och delaktig i Skapande skola-projekt har genomförts enligt samarbete med kultur i skolan-arbetet. Museets ateljé har använts flitigt för olika slags workshops. Den stora sommarutställningen "Johtolanka" med finska textilkonstnärer hade också kopplingar till höstens stora europeiska textilkonferens "Crossover" i Borås. I samband med denna konferens genomfördes också specialvisningar för europeiska gäster i utställningen där textilkonstnärer skapade konst på plats. Sommarutställningen blev ett populärt besöksmål och var Rydals museums bidrag att uppmärksamma Finland 100 år.
 • Biblioteken erbjuder numera två tjänster som möjliggör att låntagare kan läsa tidningar och tidskrifter från hela världen.
 • Konsumentvägledare har återanställts och kommer att börja under 2018.
 • I samband med kortfilmsdagen den 21 december inleddes samarbetet med Göteborg Film Festival, som fortskrider under hela 2018 med Marks kommun som en av fyra utvalda deltagande kommuner i Västra Götaland.
 • Som ett led i att tillgängliggöra biblioteket har mer-öppet nu installerats på Horreds bibliotek. Systemet testas nu för att kunna börja används skarpt.
 • I samråd med barn- och utbildningsförvaltningen beslutades i november att den nuvarande skolbiblioteksorganisationen påbörjar utvecklingen under 2018 mot ett skolbibliotek i "världsklass" (enl. DIK:s definition). 
 • Kungabergsbadet har flera allvarliga brister. En tillfällig reningsanläggning iordningställdes som möjliggjorde att badet kunde nyttjas under sommaren 2017. Men badet får inte öppnas igen innan bristerna är åtgärdade. 
 • badhuset Kaskad har beslut om skärmförbud tagits under 2017 för att börja gälla från 1/1 2018. Förbudet gäller från omklädningsrum och badområdet i syfte att säkerställa säkerhet, trygghet och integritet.
Uppdrag 2016 2017
Kulturskola/Kultur för barn och unga I hög grad I hög grad
Kultur - fritid I hög grad I hög grad
Bibliotek I hög grad I hög grad
Folkhälsa Delvis I hög grad

För verksamhetsåret 2017 bedöms kultur- och fritidsnämndens uppdrag ha uppfyllts i hög grad utifrån uppsatta politiska mål.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett budgetunderskott med 0,3 mnkr. Jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna med 7 mnkr eller drygt 10 procent. Att utfallet var högre under 2017 förklaras delvis av att nämnden erhållit budgettillskott på 2 mnkr för stödinsatser till föreningsliv och för bidrag till föreningars konvertering till LED-belysning, 0,6 mnkr till underhålls- och reparationsbidrag samt 0,8 mnkr att driva Familjecentrum. Under året har nämnden genomfört olika arrangemang i kommunen som finansierats vi driftbidrag från kommunstyrelsen, vilket påverkar jämförelsen mot 2016 med runt 2 mnkr både vad gäller intäkter och kostnader.

Intäkterna var exklusive arrangemangen 0,7 mnkr högre än föregående år vilket huvudsakligen kan hänföras till nystartade Familjecentrum och att Kulturskolan erhöll ett bidrag från Kulturrådet om 0,2 mnkr.

Personalkostnaderna, som uppgick till 39,7 mnkr, ökade med 3,4 mnkr jämfört med 2016. Av ökningen motsvarade arrangemang 0,5 mnkr och den resterande ökningen var relativt sett jämnt fördelad mellan övriga verksamheter.

Nämndens övriga kostnader var 6,2 mnkr högre än föregående år vilket delvis förklaras av arrangemang och det faktum att merparten av ovanstående budgettillskott avser övriga kostnader. Även de nystartade verksamheterna Familjecentrum och den nya mötesplatsen för unga i Tygrikeshallen bidrog till ökningen.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 15,9 15,2 13,8 16,3
Verksamhetens kostnader 84,3 86,0 83,7 93,3
Budgetavvikelse 1,9 1,3 1,1 -0,3

Publicerad av: Marks kommun