Mark Kraftvärme AB

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Mark Kraftvärme AB producerar miljövänlig värme och el till kunder i Marks kommun. Produktionen av fjärrvärme sker i fjärrvärmeverket i Skene samt vid panncentraler i Kinna, Fritsla och Hyssna. Bolaget har också i uppdrag att bygga ut fjärrvärmenätet och på sikt öka elproduktionen av fossilfri el. Dessutom ska Mark Kraftvärme AB utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation.

Verksamhet

  • Under året har fjärrvärme, ånga och el levererats enligt kundernas behov. Värme- och ångproduktion har till 99,3 procent producerats med biobränsle, vilket medför att hela värme- och ångproduktionen har haft mycket låga utsläpp av fossil koldioxid. Tolv nya fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet vilket kan jämföras med bolagets mål om tio nya anslutningar per år.
  • Från maj månad har Mark Kraftvärme AB övertagit driften av Marks Fastighets AB:s värmeanläggning i Rydal. En större investering har gjorts i en ny rökgaseconomiser på Assbergsverket. Bolaget har även uppgraderat styrsystemet på Fritsla panncentral och slutfört om- och tillbyggnad av kontor och lager. Bland investeringar kan även nämnas en installation av solceller på Assbergsverkets ena sida. Den nya anläggningen beräknas kunna producera 15 - 20 MWh solel under ett år.
  • Utbyggnaden av stadsnätet har fortgått i samma takt som föregående år och bolaget är i stort färdig med utbyggnaden i Kinna, Örby och Skene, förutom Skene centrum som beräknas vara färdigställt under första halvåret 2018. I Horred är grävarbetena färdiga och inkoppling av fiberkunder beräknas ske under vintern och sommaren 2018. I Rydal startade grävarbetena i december och kunderna beräknas vara inkopplade till hösten 2018.
  • Anslutning av kunder mot stadsnätet har följt de planer som tagits fram. Vid årsskiftet fanns 5 946 avtal om anslutning varav 3 185, det vill säga drygt 50 procent, har driftsatts. I Marks Bostads AB:s fastigheter har anslutningen i de mindre orterna startat med Hyssna och Fritsla. I övriga mindre orter kommer inkopplingarna att pågå under de närmaste åren. Tjänstemässigt är andelen kunder som valt tjänsteleverantör totalt 57 procent. Högst är andelen bland villakunder med 98,6 procent och lägst bland lägenhetskunder där endast 19,8 procent har valt tjänsteleverantör. Bolaget har under året tecknat avtal med två viktiga tjänsteleverantörer i form av Comhem och Telia avseende tjänster i stadsnätet.
Uppdrag 2016 2017
Produktion och försäljning av värme och ånga Helt Helt
Produktion och försäljning av el Helt Helt
Förvaltning och utveckling av stadsnät för fiberkommunikation Helt I hög grad

Produktionen och försäljning av värme och ånga har genomförts på ett för miljön bra sätt med mycket låga utsläpp av koldioxid. Bolagets kunder har haft tillgång till fjärrvärme under hela året och endast ett fåtal har varit utan värme och varmvatten någon enstaka timma, vilket i så fall har skett på grund av nyanslutningar. Bedömningen är därför att uppdraget har utförts helt.

Elproduktionen har fungerat väl, även om produktionen har varit något lägre än planerat på grund av lägre försäljning och på grund av revision av en turbin. Uppdraget anses utförts helt.

Utbyggnaden av stadsnätet har fortgått i samma snabba takt som föregående år. Nästa utmaning är att nå de mindre orterna i kommunen. Bolaget utreder ihop med kommunen möjligheterna till ett ökat samarbete kring kommunens förvaltningsnät genom en utökning av bolagets nuvarande driftsåtagande. Uppdraget om förvaltning och utveckling av stadsnät för fiberkommunikation bedöms ha utförts i hög grad.

Ekonomi

  • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -19,4 mnkr. Detta kan jämföras med -0,9 föregående år eller budgeterat överskott om 3,5 mnkr. Det stora underskottet 2017 beror på en nedskrivning av bolagets anläggningstillgångar om totalt 21 mnkr som har framkommit i den nedskrivningsprövning som görs årligen. En nedskrivning av värdet ska göras om tillgångarna inte bedöms ge marknadsmässig avkastning. Beräkningarna för fjärrvärmeverksamheten har visat på ett nedskrivningsbehov om 14 mnkr. För stadsnätets anläggningstillgångar är motsvarande siffra 7 mnkr.
  • Fjärrvärmeverksamhetens investeringar för 2017 har uppgått till 18,2 mnkr och avser ny rökgaseconomiser på fastbränslepannan på Assbergsverket, om- och tillbyggnad av kontor och förråd på Assbergsverket, utbyte av processdator på Fritsla Panncentral samt fjärrvärmeförtätningar. Stadsnätsverksamheten har under året investerat i fiberutbyggnad i större delen av centralorterna Kinna, Skene och Örby. Fiberverksamhetens totala investeringskostnad för 2017 var 33,7 mnkr.
  • Årets resultat innebär en avkastning på eget kapital om -29,6 procent. Kravet från ägaren är ett snitt om 3 procent över en period om fyra år. För 2017 sänktes dock avkastningskravet tillfälligt till 1,9 procent. Fyraårssnittet är för närvarande -8,9 procent vilket ligger klart under ägarens krav på avkastning. Soliditeten har minskat till 26,6 procent från 29,7 procent föregående år men uppfyller fortfarande ägarens krav om minst 20 procent.
mnkr 2014 2015 2016 2017
Rörelsens intäkter 74,4 75,1 82,4 91,2
Resultat efter finansiella poster 2,1 -0,7 -0,9 -19,4
Soliditet, procent 28,0 26,4 29,7 26,6

Publicerad av: Marks kommun