Marks Bostads AB

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Marks Bostads AB äger nästan 3700 lägenheter i Mark och är den största hyresvärden i kommunen. Förutom lägenheter äger och förvaltar bolaget också fastigheter för äldreboenden, lokaler och bilplatser. Uppdraget är att bidra till en god tillgång på bostäder i Marks kommun.

Verksamhet

  • Planerade byggnationer under året har försenats, bland annat på grund av ändringar i detaljplaner, frågor om bygglov och en arkeologisk utredning. För att producera några lägenheter startades projektet ”Lokal till lägenhet” som gick ut på att omvandla befintliga lokaler till lägenheter. Resultatet blev 18 nya lägenheter belägna i Skene, Sätila, Fritsla och Rydal. Ytterligare 6 lägenheter kommer att färdigställas under 2018. Uppdraget att bygga bostäder har fördubblats från tidigare 30 lägenheter till 60 lägenheter per år. Senast 2020 ska bolaget ha kommit upp i den högre volymen av nyproducerade lägenheter.
  • Renoveringen av husen på Snickaregatan i Kinna respektive Sommar- och Vintergatan i Skene har pågått även under 2017. Projekten går parallellt med bolagets underhållsplan av 60–70 tals hus vilket innebär att totalt 126 lägenheter har renoverats under året vilket kan jämföras med målsättningen att renovera 50 lägenheter per år. De många underhållsprojekten utgör en utmaning för bolagets ekonomi. 
  • Utbyggnaden av fiber som innebär att hyresgäster kan koppla upp sig till ett öppet bredbandsnät har gått in i etapp 2. Vid utgången av 2017 hade 1 386 lägenheter tillgång till fibertjänster från Mark Kraftvärme Stadsnät som även är kommunikationsoperatör. Ett flertal nya tjänsteoperatörer har anslutit sig till Mark Kraftvärme Stadsnät under året vilket möjliggör ett bra utbud av bredbandstjänster. Den sista utmaningen inom fiberutbyggnaden består i att erbjuda fiber till hyresgäster som bor långt utanför centralorterna där det idag inte finns några stamnät.
  • Kommunikationen med hyresgäster har utvecklats vidare. Bolaget har arbetat fram en ny hemsida och lanserat en app med diverse tjänster för hyresgäster. Parallellt har det också tagits fram en grafisk profil som förtydligar värdegrund och skapar en enhetlig kommunikation till hyresgäster och allmänhet. Utöver detta har bolaget arbetat med att förbättra trygghet och tillgänglighet, bland annat genom grannsamverkan och trygghetsvandringar i utsatta bostadsområden
Uppdrag 2016 2017
Bostadsförsörjning I hög grad Delvis

Under året har 18 nya lägenheter färdigställts. Det gör att uppdraget endast bedöms ha utförts delvis. Lägenheterna har färdigställts i befintliga byggnader i och med projektet ”Lokal till lägenhet”. Över en fyraårsperiod ska Marks Bostads AB färdigställa i snitt 30 lägenheter per år, vilket bolaget har gjort de senaste tre åren. Från och med 2020 är målet att producera i snitt 60 lägenheter per år.
Mark Bostads AB renoverade och underhöll 126 lägenheter under året. De tre senaste åren är snittet 100 renoverade lägenheter per år. Målsättningen är att renovera 50 lägenheter per år.

Ekonomi

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 21,9 mnkr (att jämföra med 15,7 mnkr föregående år) vilket är 14 mnkr mer än budgeterat resultat. Intäkterna blev 6,7 mnkr högre än budget bland annat på grund av en vinst vid fastighetsförsäljning. Kostnaderna blev samtidigt 4,1 mnkr lägre än budget trots att underhållskostnader översteg budget med 4,5 mnkr. De lägre kostnaderna totalt förklaras främst av minskade kostnader för drift och reparationer. Räntekostnaderna blev 3,2 mnkr lägre än budget.

Ägarens krav på avkastning är 5,0 procent direktavkastning på totalt kapital i genomsnitt över en fyraårsperiod. Årets resultat innebär att snittet för fyra år blev 5,0 procent vilket precis uppfyller ägarens krav. Soliditeten har minskat med 0,4 procentenheter till 20,4 procent men uppfyller fortfarande ägarens krav på minst 15,0 procent. Soliditetskravet sänktes 2017 från 20,0 procent till 15,0 procent. Detta med tanke på de stora investeringsbehov i form av nybyggnation och renoveringar som föreligger kommande år som förväntas ge en lägre soliditet framöver.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Rörelsens intäkter 233,5 243,4 250,2 258,4
Resultat efter finansiella poster 13,7 11,4 15,7 21,9
Soliditet, procent 22,0 21,1 20,8 20,4

Publicerad av: Marks kommun