Marks Fastighets AB

Rydals Museum entré sommarbild.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Marks Fastighets AB äger lokaler för industri och service som privata företag kan hyra in sig i. Företaget medverkar till att lösa lokalbehov när den privata fastighetsmarknaden för lokaler inte kan tillgodose behoven. Bolaget ska genom uthyrning främja sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Verksamhet

Marks Fastighets AB har sedan 2016 verkat utifrån beslutet att bolaget ska avvecklas. Vid utgången av 2017 har samtliga fastigheter utom Assberg 1:82 och Rydalsfastigheten sålts av. För fastigheten Assberg 1:82 har diskussioner förts om att sälja fastigheten till hyresgästen men hyresgästen har avböjt köp. Vad gäller fastigheten i Rydal så har utredningsarbetet avseende den gamla oljeföroreningen som upptäcktes under förra året fortsatt. På grund av oljeföroreningen och efterföljande sanering kan tidplanen för avveckling av bolaget inte ske i den takt som tidigare beslutats. Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till Rydalsfastigheten åtminstone under den tid som en utredning pågår och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare tills föroreningen är åtgärdad. Kommunfullmäktige har i oktober fattat tilläggsbeslut i ärendet som anger att avvecklingen får avvakta tills föroreningen är åtgärdad eller i varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas. För Marks Fastighets AB får detta till följd att det behöver klargöras dels hur bolaget ska organiseras, dels vilken inriktning bolaget ska ha. 

Uppdrag 2016 2017
Lokalförsörjning för industri och serviceföretag Helt Helt

Bedömningen är att Marks Fastighet har utfört uppdraget helt.

Ekonomi

  • Bolaget redovisade ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 8,3 mnkr (att jämföra med -1,8 mnkr föregående år). Resultatet var 8,1 mnkr högre än budget. Under 2017 har fastigheten Hajom 12:4 sålts till en extern köpare för 20,2 mnkr. Försäljningsbeloppet översteg bokfört värde och genererade en reavinst på 9,2 mnkr.
  • Ägaren ställer inget avkastningskrav eller soliditetskrav på Marks Fastighets AB men sett över den senaste fyraårsperioden blev avkastningen i snitt 11 procent. Då inkluderas reavinsten från årets försäljning av fastighet. Soliditeten ökade från 37,9 procent till 59,2 procent.
mnkr 2014 2015 2016 2017
Rörelsens intäkter 9,9 9,4 12,5 14,6
Resultat efter finansiella poster 1,3 0,6 -1,8 8,1
Soliditet, procent 35,2 37,9 37,9 59,2

Publicerad av: Marks kommun