Miljönämnden

Senast uppdaterad den 28 maj 2018

Miljönämnden ansvarar för att ge råd och tillstånd, samt utföra tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Miljönämnden samordnar också kommunens naturvårdsarbete och ansvarar för kommunens kalkning.

Verksamhet

  • Miljönämnden har i stort genomfört tillsyn enligt plan och de utsatta tidskraven. Samtidigt har nämnden påverkats av ett exploateringstryck och en hög personalomsättning, vilket har gjort att viss tillsyn har prioriterats ned.
  • Det har arbetats fram en ny rutin där klagomålsanmälningar kan göras via ett webbformulär på Marks kommuns hemsida vilket innebär en snabbare och enklare hantering för kommuninvånarna.
  • Inom livsmedel har en uppföljning av 2013 års kontroll av djurslagsbestämning påbörjats genom deltagande i projektet Miljösamverkan i Västra Götaland, där redlighet vid försäljning eller servering av kött kontrollerats av kommunens livsmedelsverksamheter. Projektet bedrivs i form av en tillsynskampanj med provtagning. Samtliga berörda livsmedelsverksamheter behöver vara kontrollerade i detta avseende senast 2017 och eventuella brister ska ha följts upp och åtgärdats senast 2018.
  • Inom hälsoskydd utfördes under året tillsyn på kommunens skolor med fokus på att upptäcka eventuella fukt och mögelrelaterade problem. 18 av 20 grund- och gymnasieskolor i kommunen inspekterades. I 50 % av skolorna konstaterades någon form av skada som misstänktes vara orsakad av fukt eller mögel, och i 55 % av skolorna noterades någon form av bristande ventilation. Det konstaterades att flertalet skolor stänger av sin ventilation nattetid, vilket inte är bra varken ur allergisynpunkt eller för byggnaderna. Miljöenheten arbetar för att ett visst grundflöde borde stå på dygnet runt.
  • Under våren 2017 har bygg- och miljökontoret fått en helt ny förvaltningsledning. Den nya förvaltningschefen och den nya enhetschefen för byggenheten påbörjade sin anställning i april. Den nya miljöchefen för miljöenheten påbörjade sin anställning i juni.
  • Miljöenheten har gjort en genomgripande översyn av verksamhetens taxor under året och justeringar har gjorts av ett antal avgifter.
  • Ledningen har tillsammans med representanter från fack, skyddsombud, personalspecialist och Previa genomfört en arbetsmiljöundersökning. Medarbetare har fått besvara en enkät. Enkätsvaren diskuterades och analyserades under en workshop. Med detta till hjälp kommer en handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö tas fram vilken kommer ligga till grund för ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Ett förvaltningsövergripande arbete påbörjades under året med syfte att utöka samarbete och samverkan mellan byggenheten och miljöenheten. Bland annat har gemensam tillsyn och klagomålshantering påbörjats mellan inspektörerna på bygg och hälsoskydd.
Uppdrag 2016 2017
Livsmedelstillsyn I hög grad I hög grad
Miljötillsyn Delvis I hög grad
Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Delvis I hög grad
Budgetavvikelse Delvis I hög grad

Nämndens tillsyn har påverkats av förhöjd exploateringstakt och av en hög personalomsättning. Trots det har uppdragen livsmedelstillsyn, miljötillsyn och naturvård kunnat utföras i hög grad. Uppdraget hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp bedöms ha utförts delvis då den planerade kontrollen under 2017 har fått stå tillbaka för oförutsedd uppföljning och besvarandet av remisser. 

Ekonomi

Miljönämnden redovisade ett budgetunderskott på 1,2 mnkr. Jämfört med 2016 ökade nettokostnaderna med 1,2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre intäkter på hälsoskyddsverksamheten, där timavgifter för inspektion och prövning av avlopp var lägre än budget. Verksamheten för hälsoskydd har under året haft en stor personalomsättning vilket påverkat årets resultat. Omprioriteringar av planerad verksamhet var nödvändig och det som fick stå tillbaka är i första hand den timdebiterade tillsynen där konsekvenserna av nedprioritering inte är direkt akuta för miljö och hälsa. Arbetsuppgifterna som prioriterats ned är inkomstindrivande vilket inneburit ett påtagligt intäktsbortfall. Nämndens övriga verksamheter hade i förhållande mindre avvikelser mot budget. 

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 7,9 8,7 8,7 7,8
Verksamhetens kostnader 15,0 16,3 16,0 16,4
Budgetavvikelse 0,2 -0,3 -0,6 -1,2

Publicerad av: Marks kommun