Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Överförmyndarnämndens uppgift är att enligt lagstiftningen i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen ha tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta hand om sin egendom och/eller sörja för sin person.

Verksamhet

  • För att underlätta samarbetet mellan överförmyndarnämnden och socialförvaltningen har flera informationsträffar skett under året i form av utbildning på arbetsplatsträffar.
  • Året har präglats av en juridisk och ekonomisk osäkerhet kring praxis och regelverk avseende gode män för ensamkommande barn. I ett avgörande från kammarrätten i Göteborg i mars fastslogs att överförmyndarnämndernas kostnader för gode män för ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, men där beslutet inte vunnit laga kraft, inte var ersättningsgilla. Likaså har tingsrätterna underkänt överförmyndares försök att avsluta ärenden mot bakgrund av en asylsökandes förmodade myndighet, just på grund av att Migrationsverkets beslut inte vunnit laga kraft. Konsekvensen av detta blev att överförmyndarna fått självfinansiera dessa ärenden utan möjlighet att återsöka kostnaderna.
  • I juli ändrade regeringen ersättningssystemet och avskaffade möjligheten till att återsöka medel för faktiska kostnader. Istället infördes ett schabloniserat system som sammantaget medförde en inskränkning av kommuners möjligheter till statligt bidrag för kostnader kopplat till gode män för ensamkommande barn.
  • Under året har förekomsten av medicinska åldersbedömningar medfört att antalet ärenden där asylsökande bedömts myndiga ökat markant. Dessa ärenden har kunnat avslutats, utom i fall då god man valt att överklaga överförmyndarnämndens beslut till tingsrätten. Under hösten har det dock skett en förändring i domstolspraxis där överförmyndarnämnderna fått större möjligheter att avsluta ärenden där den asylsökande bedömts vara myndig men överklagat Migrationsverkets beslut.
  • Kommunledningskontoret har under året tillfört timmar samt inköp av konsulttjänster för att bistå i granskningen av årsräkningar. Från augusti har även en visstidstjänst, sex månader på 100 %, tillsatts.
Uppdrag 2016 2017
Överförmyndarverksamhet Delvis Delvis

Överförmyndarverksamheten bedömer att uppdraget har delvis utförts under 2017. Detta mot bakgrund av att verksamheten inte fullt ut kunnat garantera att praxis följs vad gäller tillsyn och handläggningstid. Verksamheten har under året varit påverkad av den stora mängden ärenden av ensamkommande barn, samt den förhöjda komplexitet dessa ärenden medfört.  

Ekonomi

Överförmyndarnämnden redovisar ett budgetöverskott på 0,5 mnkr. Under 2017 har föregående års utveckling med kraftig ökning av ärenden för framförallt ensamkommande barn vänt och verksamheten har istället minskat i omfattning. Detta förklarar att kostnaderna var 0,5 mnkr lägre under 2017 samtidigt som kommunens försiktighetspolicy för uppbokning av intäkter inneburit en viss förskjutning av intäkter från 2016 till 2017.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 0,7 0,6 2,8 3,1
Verksamhetens kostnader 3,3 3,0 5,7 5,2
Budgetavvikelse -0,1 0,3 -0,3 0,5

Publicerad av: Marks kommun