Plan- och byggnadsnämnden

Bild på händer och detaljplan.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Plan- och byggnadsnämnden har ansvar för bland annat bygglov, detaljplaner, kartproduktion, energirådgivning och strandskyddsfrågor. Nämnden ska se till att kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer bevaras samt göra utredningar om riskerna för skred och ras.

Verksamhet

  • Plan- och byggnadsnämnden har genom ökad kompetens och bemanning tagit större del i aktivt utåtriktat arbete, genom förvaltningsövergripande utredningar såsom parkeringsnormer, dagvattenpolicy, klimatrelaterade frågor, deltagit i ortsanalyser och medborgardialog i Horred, påbörjat samtal i Sätila och inte minst förvaltningsövergripande planering av Kinna centrum.
  • Under våren fick bygg- och miljökontoret en helt ny förvaltningsledning.
  • En organisatorisk och social skyddsrond har genomförts på grund av bygg- och miljökontorets tidigare allvarliga arbetsmiljöproblem. Alla medarbetares arbetssituation undersöktes och analyserades, vilket utmynnade i en handlingsplan för att undanröja risk för fysisk och psykisk ohälsa. Arbetet görs förvaltningsövergripande, både för att läka skador samt för att aktivt förhindra framtida problem och kan ses som en del i kommunens arbete med att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.
  • Bygglov, inspektion och administration har implementerat en ny rutin gällande besöksbokning via ett webbformulär på Marks kommuns hemsida. Detta innebär att besökare inte är begränsade till den angivna besökstiden.
  • Telefonrutinerna för bygglovsgruppens gruppnummer har setts över i syfte att effektivisera processerna. Administration hanterar nu bygglovsgruppens gruppnummer. Handläggarna får nu mer tid för handläggning och klagomål om långa kötider har i stort sett upphört.
  • Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen har antagits av kommunfullmäktige.
  • Den sammanställning som tidigare har funnit av alla detaljplaner sammanfogade till en täckande mosaik har av tekniska skäl inte kunnat uppdateras de senaste åren. Den har därför visat fel information på vissa platser och har nu tagit bort. Under fjärde kvartalet 2017 inleddes ett projekt för att digitalisera kommunens alla planer tillsammans med IT-enheten. Projektet väntas löpa under minst ett år.
Uppdrag 2016 2017
Bygglov och detaljplaner I hög grad I hög grad

Uppdraget bygglov och detaljplaner bedöms ha utförts i hög grad

Ekonomi

Nämnden redovisade ett budgetöverskott med 1 mnkr. Jämfört med 2016 ökade nettokostnaderna med 0,4 mnkr eller 5 procent. Intäkterna var högre än årets budget och utfallet 2016, till följd av ett ökat antal ärenden inom kart- och bygglovsverksamheten. Personalkostnaderna visade ett budgetöverskott med 1,5 mnkr med anledning av flera vakanta tjänster och sjukfrånvaro. För att klara nämndens uppdrag har konsulter anlitats, vilket bidrog till ett budgetunderskott på 1,7 mnkr för övriga kostnader.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 5,9 6,3 8,3 8,3
Verksamhetens kostnader 14,8 15,7 17,0 17,5
Budgetavvikelse 0,5 0,0 0,7 1,0

Publicerad av: Marks kommun