Revisionen

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag nämnders och styrelsers verksamhet. Här kan du ta del av verksamhetsberättelsen för Revisionen.

Verksamhet

Under perioden 2017 – 2018 träder successivt ett antal lagändringar i kraft som berör den kommunala sektorn. Hittills gjorda analyser av förändringarna visar på att de får begränsade effekter för den kommunala revisionens arbetssätt. De lagar som främst berörs är Lagen om offentlig upphandling (LOU), Kommunallag, Förvaltningslag samt Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

SKL har i en ny skrift förtydligat sin uppfattning om god revisionssed i kommunal verksamhet för den grundläggande granskningen av nämnders och styrelsers verksamhet. Tanken är att genom ett strukturerat arbetssätt med god dokumentation skapa ett välgrundat underlag för uttalanden i revisionsberättelsen. Kommunens revisorer har under 2017 deltagit i seminarier om tillämpning av arbetssätt.

Ekonomi

Revisionen redovisade ett utfall som marginellt översteg budget. Avvikelsen förklaras av fler ersatta timmar vid möten och dialog med nämnder och styrelser vilket varit ett prioriterat område under året. Såväl kostnaderna (-0,1 mnkr) som budget (-0,2 mnkr) var lägre än föregående år.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader 1,4 1,5 1,7 1,6
Budgetavvikelse 0,1 0,1 0,0 -0,1

Publicerad av: Marks kommun