Socialnämnden

Senast uppdaterad den 28 maj 2018

Socialnämnden ska ge stöd, vård och omsorg till människor som tillfälligt eller långsiktigt har behov av det, såsom stöd till personer med funktionshinder och stöd till barn och vuxna. Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten förutom äldreomsorg.

Verksamhet

 • Flera av brukarna inom funktionshindersverksamheten deltog i "Göteborgsvarvet" i maj månad. Det finansierades av intäkter från julmarknaden som arrangeras i november månad, vilket skapar sysselsättning från augusti till november. Marknaden drivs av frivilligt engagerad personal inom verksamheterna tillsammans med de brukare som vill vara med.
 • Funktionshinderverksamhetens aktiviteter erbjuds alla brukare med LSS- tillhörighet. Under 2017 har det arrangerats bland annat discon, grillkvällar, bad på Kaskad, sommarvistelse, Kinnaloppet, hockeyresa och ”Halv åtta hos mig”. Vissa av aktiviteterna har genomförts i samverkan med lokala föreningar.
 • Vårdhästen Lilla My och vårdhunden Navajo har varit i tjänst och besökt gruppboenden inom funktionshinder samt vissa av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden i kommunen till många brukares glädje.
 • Äldre brukare med funktionshinder som tidigare inte kunnat erbjudas boendeplatser inom funktionshindersverksamhetens gruppboenden utan varit hänvisade till äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden har nu erbjudits plats i verksamhetens gruppboende. Boendet som startades i Kinna och som är särskilt anpassat för äldre brukare med funktionshinder har väckt uppmärksamhet i andra delar av landet. Enhetschefen på boendet var inbjuden till en konferens i Stockholm i våras, "Framtidens LSS-boende", för att berätta om boendet och hur vi gått till väga. Flera kommuner i Sverige har hört av sig och vill få tips och råd.
 • Medarbetare och politiker har under året arbetat fram en plan för funktionshinderområdet för åren 2018 - 2027 "Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Marks kommun". Arbetet påbörjades hösten 2016 och har varit omfattande. Tjänstemän har tagit fram underlag som presenterats för politikerna, som sedan har fått avgöra hur planen skulle utformas. Under hela processen med att ta fram planen har Kommunala funktionshinderrådet varit delaktiga via informationsträffar och workshops.
 • Funktionshindersverksamheten har arbetat aktivt med värdegrundsarbete. Medarbetarna har sammanställt aktuella enhetsbeskrivningar för att effektivt kunna arbeta med metoder lämpade för brukare på respektive enhet för att ge individuell omvårdnad i så stor omfattning som möjligt och för att brukaren skall vara delaktig. Ett exempel på detta är att det kommit upp ett staket runt fastigheten Ängahagsgatan som lett till att brukarna där ökat sitt livsutrymme avsevärt, då de nu kan gå ut ”på egen hand”.
 • Resultatet i brukarundersökningen som genomfördes under 2016, visar att nämnden behöver fortsätta öka brukarnas delaktighet. Flera åtgärder har tagits såsom brukarmöten där gemensamma frågor diskuteras tillsammans med brukarna.
 • De flesta ärenden gällande ersättning utifrån nämndens beslut för personlig assistans är rättsligt färdigbehandlade och domar har utfallit till kommunens fördel, vilket inneburit att vi har fakturerat olika assistansbolag sammanlagt ca 1,5 mkr. Det finns fortfarande några ärenden som ej är färdigbehandlade.
 • Två nya verksamheter inom daglig verksamhet har startats under året, en som arbetar vid Två Skyttlar och en som driver kiosken på Lindäng.
 • Det traditionella korttidslägret i Espevik hölls vecka 27, gemensamt med utflyttad verksamhet från boenden. Korttiden hade aktiviteter som luftgevärsskytte, bad, krabbfiske, torget, strandtåget, Bounce Camp, fotbollsturnering och så vidare.
 • Ett flertal som ansökt om försörjningsstöd har kunnat ges annan ersättning såsom sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta är ett resultat av hur väl RAMS har fungerat under året och att många genom detta har kommit ut i arbete eller fått annan ersättning och därmed självförsörjning. De pre-rehabiliterande verksamheter som RAMS har starta under våren såsom Ny Kraft och POINT, ger ett gott resultat.
 • Antalet asylsökande ungdomar har minskat successivt. Anledning är att de som fyllt 18 år flyttas till migrationsverkets boende för vuxna. Efter kommunfullmäktiges beslut i oktober, att de ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen skall ges möjlighet att stanna kvar i kommunen, har antalet ungdomar varit oförändrat. Den personal som varslats inom flyktingverksamheten har erbjudits arbete inom äldreomsorgen eller funktionshinder. Asylboendet Varpen i Kinna avvecklades 1 februari 2017 och asylboendet Kraftverk i Fritsla upphörde den 31 december 2017. Den övre delen av asylboendet Ekås i Horred har omorganiserats till ett stödboende. Detta ska bidra till att det blir en bra övergång från att bo på ett HVB-hem till att kunna flytta ut i samhället och bo i egen lägenhet. Stödboendet kräver färre personalresurser, det skall finnas tillgång till personal men behöver ej vara bemannat dygnet runt. Alla ensamkommande ungdomar under 18 år är numera placerade på Ekås asylboende i Horred.
 • Integrationsenheten som startades under 2016 har under 2017 upphört då verksamheten flyttades över till familjeenheten.
 • Utvecklingsarbetet som påbörjades inom individ- och familjeomsorgen 2016 kring relationsnära våld har fortsatt och implementering har påbörjats av arbetet med hur vi möter och handlägger våldsutsatta. Planeringen är att kompetens och arbetssätt även ska spridas vidare inom hela socialförvaltningens verksamhetsområden.
 • Under 2017 har öppenvårdsinsatser för vuxna med missbruk, både genom individuella insatser och strukturerad behandling i grupp, utvecklats vidare vid Kraftverk. Anhörigstöd till kommuninvånare som är närstående till personer med beroende och missbruksproblematik har återupptagits och är mer omfattande under 2017 än tidigare.
 • En telefonlinje har öppnats speciellt inriktat till anhöriga som har närstående med missbruk.
 • Socialpsykiatrin genomgick en omfattande översyn 2016 och i påföljande utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klienters behov har boendestödet utvecklats, boendet på Kyrkogatan avslutats, öppna verksamheten Kryddan förändrats och fått en omstart i Vallmon.
 • Under sommaren har ensamkommande barn och ungdomar deltagit i sommarskola under tre veckor. Den anordnades i samarbete med barn och ungdomsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen.
 • En tillsynsplan för kommunens tillsyn av serveringstillstånd samt för försäljning i detaljhandeln av folköl och tobak har tagits fram och beslutats av nämnden i februari. Detaljplanering för tillsynen har gjorts för såväl serveringstillstånd som för detaljhandel av läkemedel, folköl och tobak samt rökfria skolmiljöer. Det finns behov av att se över rutiner och riktlinjer för denna verksamhet och även att ta fram en handlingsplan över hur tillsynsarbetet ska utvecklas. 
Uppdrag 2016 2017
Stöd till personer med funktionsnedsättning I hög grad I hög grad
Individ- och familjeomsorg I hög grad I hög grad

Uppdraget om stöd till personer med funktionsnedsättning har utförts i hög grad. Det finns fortfarande förbättringsområden att fokusera på inom verksamheten. Att tillgodose önskemålen gällande korttidsvistelse är ett sådant och likaså att erbjuda alternativa arbetsplatser inom daglig verksamhet.

Inom Individ- och familjeomsorgen har uppdraget utförts i hög grad men även här finns förbättringsområden. Exempel på utvecklingsområden är fortsatt utveckling av arbetssätt inom RAMS och Kraftverk. En gemensam utmaning att tillsätta lediga tjänster.

Ekonomi

Nämnden redovisade ett budgetunderskott med 2 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 337 mnkr vilket motsvarar en ökning med 22,2 mnkr eller 7 procent jämfört med 2016. Intäkterna visade budgetöverskott med 11,8 mnkr vilket till stor del hänförs till att flyktingverksamheten budgeterades på lägre volymer än det faktiska utfallet. Flyktingverksamheten minskade kontinuerligt under året, som inleddes med 100 barn vilka uppgick till drygt 50 vid årets slut. Netto redovisade flyktingverksamheten ett överskott på 3,1 mnkr.

Funktionshinder redovisade ett budgetöverskott med 4,6 mnkr. Nettokostnaderna var 2,5 mnkr högre än 2016. Kostnadsökningen finns främst inom personlig assistans och beror dels på nya ärenden, men även på ärenden som omprövats hos försäkringskassan och får avslagsbeslut. Ansvar för kostnad och vård övergår då till kommunen. Inom personlig assistans har kommunen fått rätt i högsta instans i ett flertal rättsprocesser avseende timersättning till externa utförare av assistans. Utfallet i ärendena bidrog till verksamhetens överskott.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett underskott mot budget om 14,7 mnkr, jämfört med föregående år ökade nettokostnaderna med 16,4 mnkr eller 15 procent. Intäkterna och personalkostnader gav ett överskott på 6,1 mnkr jämfört med budget medan övriga kostnader gav ett underskott på 20,8 mnkr. Förklaring till avvikelserna var fler och dyrare köpta vårdplatser inom framförallt barn- och ungdomsvården (-13,5 mnkr), inhyrd personal (-4,2 mnkr) och utbetalt försörjningsstöd (-2,5 mnkr). Inom barn- och ungdomsvården har vårddygn gällande lagen om vård av unga (LVU) ökat med cirka 900 dygn jämfört med föregående år. Dessa institutionsplatser är dyrare och behandlingstiden längre än för övriga vårdplatser. På grund av rådande personalsituation med hög personalomsättning har verksamheten hyrt in totalt 5 konsulter i varierande perioder under året för att klara arbetsbelastningen. Underskottet för konsultkostnaderna i övriga kostnader, möts upp av överskottet i personalbudgeten. Budgeten för utbetalt försörjningsstöd sänktes med 2,5 mnkr jämfört med år 2016. Kostnadsnivån summerade till 24,5 mnkr år 2017, att jämföra med 23,5 mnkr för år 2016. Kostnaderna förväntades sjunka mellan åren, men ökade istället. Orsaken var större ekonomiska behov per hushåll år 2017 än år 2016, även om antalet hushåll varit färre år 2017.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 39,3 65,3 119,9 87,5
Verksamhetens kostnader 325,8 366,8 434,7

410,7

Budgetavvikelse 5,6 0,5 0,9 -2,0

Publicerad av: Marks kommun