Teknik- och servicenämnden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Vatten och avlopp, avfallshantering, gator, vägar och parker är teknik- och servicenämndens stora ansvarsområden. Dessutom har nämnden ansvar för service inom den kommunala organisationen, till exempel underhåll av lokaler, fritidsanläggningar samt städning och den kost som tillagas och serveras i förskolor, skolor samt inom äldreomsorgen

Verksamhet

 • Renhållningsordningen har reviderats och skickades ut på remiss under slutet av 2016. En samrådsredogörelse ska sammanställas utifrån de remissvar som inkommit. Några signifikanta synpunkter har inte inkommit utan kommentarerna var mest av redaktionell natur. Till följd av nya regler och rekommendationer under remisstiden behöver förslaget revideras och skickas ut på en ny remissrunda. Därefter kan ärendet behandlas i nämnden och slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgår från en regional och nationell utblick. Hänsyn till miljö, ekonomi och användarvänlighet står i fokus.
 • Arbetet med en ny temporär paviljongskola som ersättning för Lyckeskolan är helt klar i enlighet med tidplanen. De befintliga paviljongerna kommer att flyttas från skolgården under våren, därefter utförs kvarvarande provisoriska skolgårdsåtgärder. Detta innebär att Lyckeskolan blivit helt samlad igen för alla parallellerna, och verksamheten lämnar de akuta lokalerna som lett till att skolan splittrats i stor omfattning. Matsal och kök kan vara kvar inom gamla Lyckeskolan då provisoriska åtgärder utförts fram till 2020 då den nya skolan planeras att vara klar.
 • Rivning av Knalleskolans huvudbyggnad och gymnastikbyggnad har utförts under sommaren för att ge plats åt den nya temporära paviljongskolan.
 • Ett underlag har tagits fram för politiska beslut om placering och volymer för att sätta ramarna för den nya Lyckeskolan. Upphandling av partnerentreprenör är klar och det första projektet i samverkansentreprenaden blir Strömskolan som ska byggas till med klassrum och byggas om för en ny matsal. Projekteringen har utförts under året och byggarbetet beräknas att startas i februari 2018 och färdigställas under samma år.
 • Vattenmätarservice har handlats upp för att driva denna verksamhet i entreprenadform på försök. Tidigare har kommunen haft egen personal för detta. Kontrakt med en entreprenör har upprättats under perioden och som det ser ut kommer denna åtgärd att innebära en besparing.
 • Entreprenaden med att bygga ut kommunalt VA till 21 fastigheter i Solvik startade i mars. Först byggdes överföringsledningen från Mos Strand till Solvik och därefter startades utbyggnation av det interna nätet. Den 7 februari togs första spadtaget för steg två i byggnationen av överföringsledningen till Hägnen, på en sträcka mellan Sjödal och Sätila. Under året har entreprenaden drivits fram på två fronter på denna etapp. Förberedande arbete har gjorts på etappen Sjödal till Ubbhult. För sträckan mellan Hyssna och Sätila har markägarmöten hållits och samordning med GCM-väg har utretts.
 • Exploateringsområdet Hyssna 2:1 började att anläggas i april och blev klart under november månad. En gata och VA byggdes ut. Exploateringen avser det nya bostadsområdet bredvid skolan i Hyssna.
 • En ny GCM-väg vid Sigårdsgatan i Skene har anlagts och kommer bli belagd under 2018. Pendelparkering i Björketorp längs med Rv 41 är byggd och stenbron på Nynäsgatan (Skene) är iordninggjord för GCM-trafik.
 • Nämndens trafiksäkerhetsplan, där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår, har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige i juni.
 • Byggnationen av den nya återvinningscentralen har genomförts enligt tidsplan och slutbesiktigades i juni. Den nya återvinningscentralen öppnades för kunder den 16 augusti och en invigning genomfördes den andra september med många intresserade besökare.
 • Antalet personal/deltagare i naturvårdslaget är för närvarande 21 stycken vilket innebär en förstärkning med 12 personer sedan årets början. Antalet arbetsledare har ökat från två till fyra stycken. Utökningen är en följd av den utökade budgeten som nämnden erhöll i samband med beslut om Budget 2017–2021, samt ökade uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Servering av flervalsmodellen innebär att tre till fem alternativ finns att välja på varje dag. Detta sker i syfte att bemöta den höga andelen specialkoster, öka andelen grönsaker, fisk och fågel samt öka miljö- och klimatfokus för samtliga måltider. Modellen har under året belönats med ett stipendium från LRF Hjärta Mjölk (f.d. Mjölkfrämjandet). Stipendiet gavs utifrån verksamhetens arbete med Flervalsmodellen. Flervalsmodellen har under 2017 utökats att finnas i Kunskapens Hus, Ängskolan, Hyssnaskolan, Örbyskolan och Sätilaskolan.
 • Projekt inom äldreomsorgen som innebär att menyn skall innehålla en alternativrätt har utvärderats för Rönnängs äldreboende. Resultatet visade att det är svårt att hantera valfriheten av två rätter varje dag till alla äldre. Istället erbjuds det idag alltid ett alternativ till de boende som inte önskar äta dagens huvudrätt samtidigt som den då också anpassas efter den äldres behov.
 • För att säkerställa bemanningen då ordinarie personal i växel samt vid receptionerna på Kinnaström och kommunhuset är frånvarande, har en bemanningspool införts i november 2017.
Uppdrag 2016 2017
Vatten- och avloppsförsörjning I hög grad I hög grad
Avfallshantering I hög grad Helt
Gator Delvis Delvis
Vägar Delvis Delvis
Parker I hög grad I hög grad

Vattenförsörjning har fungerat väl under året med få avbrott och läckor. Avloppsvattnet och den breddning som kan komma i samband med mycket nederbörd har hanterats på ett bra sätt. Bedömningen blir därför att uppdraget har utförts i hög grad.

Efter de störningar som fanns i början av 2016 fungerar nu insamlingen av hushållsavfall väl. Kostnadsminskningar för tjänsten insamling av hushållsavfall har resulterat i att avfallstaxan kunde sänkas både under 2016 och 2017. I juni färdigställdes en ny återvinningscentral på Skene skog och i och med detta förbättras processen för både entreprenörer och medborgare. Uppdraget bedöms därför ha utförts helt.

Gällande de två uppdragen gator och vägar så sker reparationen tämligen snabbt efter anmälan och inspektion och personskador till följd av trafikmiljön är ovanligt. Det finns dock ett behov av att förbättra vägstandarden vilket gör att uppdragen endast bedöms vara delvis utförda.

Inom parker fick verksamheten åter en ökad budget som användes för att förbättra flera områden. Det kvarstår dock utvecklingsområden vilket gör att bedömningen blir att uppdraget har utförts i hög grad.

Ekonomi

Teknik- och servicenämnden redovisar ett underskott med 1,1 mnkr eller 4 procent av årets nettobudget.

Avvikelsen mot budget beror främst på att verksamheten gator och vägar redovisade ett underskott om 1,3 mnkr som ett resultat av något mer halkbekämpning och snöröjning än budgeterat. Nämndens intäkter var högre än budget med anledning av fler och utökade uppdrag inom verksamheterna lokalförsörjning, kost, städ och naturvårdslag.

Personalkostnaderna var något lägre än budget men ökade inom vissa verksamheter såsom kost- och städ samt naturvårdslaget med anledning av ökade uppdrag. Inom gator och vägar var personalkostnaderna lägre med anledning av några vakanta tjänster inom administrationen under året.

Nämndens övriga kostnader var högre än budget men något lägre än föregående år. Underskottet beror på ökad inhyrning för ett antal nya paviljonger, högre kostnader för vinterväghållning, högre kostnader för tjänstefordon samt en ökad omsättning inom nämndens kostnadsställen. Sänkt internräntesats jämfört med föregående år gör att räntekostnaderna var 1 mnkr lägre än 2016 men i nivå med årets budget.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 425,3 445,5 469,9 475,9
Verksamhetens kostnader 463,4 496,1 499,7 502,7
Budgetavvikelse 6,9 2,7 6,4 -1,1

Publicerad av: Marks kommun