Valnämnden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för allmänna val. I val som gäller hela landet ansvarar varje kommun också för att det i kommunen finns röstningslokaler som i fråga om öppethållande, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Verksamhet

Kommunfullmäktige har den 18 maj 2017, § 76, beslutat att Marks kommun fortsättningsvis ska vara en valkrets istället för två. Detta med anledning av ändringar i vallagen som anger att om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Länsstyrelsen fastställde beslutet den 10 oktober 2017.

Länsstyrelsen har i beslut den 15 november 2017 beslutat att inte förändra kommunens indelning i valdistrikt, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017.

Uppdrag 2016 2017
Val Helt Helt

Under 2017 genomförs inga val, nästa val är 2018. Förberedelser inför valet påbörjades under året.

Ekonomi

Valnämnden redovisade ett utfall i enlighet med budget.

mnkr 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens intäkter 1,1 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2,3 0,2 0,1 0,1
Budgetavvikelse 0,8 -0,1 0,0 0,0

Publicerad av: Marks kommun