Flerårsjämförelse

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Spinnerskan i Mark AB:s ekonomiska utveckling i sammandrag.

  2017 2016 2015 2014
Koncernen        
Nettoomsättning, tkr 317 386 309 874 297 957 287 977
Resultat efter
finansiella poster, tkr
7494 9804 6142 11 571
Balansomslutning, tkr 1 499 933 1 420 461 1 330 026 1 237 916
Antal anställda, st. 80 79 77 72
Soliditet, % 9,6 9,8 8,0 8,3
Avkastning på totalt
kapital, %
2,3 2,5 2,6 3,4
Avkastning på eget
kapital, %
5,2 7,1 5,8 11,2
         
Moderbolaget        
Nettoomsättning, tkr 2354 2341 2540 1933
Resultat efter
finansiella poster, tkr
-431 -266 -1735 -3594
Balansomslutning, tkr 368 812 370 020 343 626 343 538
Soliditet, % 20,7 20,7 15,1 15,6

 

Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital (överkursfond) Annat eget kapital Summa eget kapital
Koncernen        
Eget kapital 2016-12-31 30 200 24 900 83 557 138 657
Nyemission     - -
Årets resultat     5358 5358
Eget kapital 2017-12-31 30 200 24 900 88 915 144 015
         
Moderbolaget        
Eget kapital 2016-12-31 30 200 24 900 21 642 76 742
Nyemission     - -
Årets resultat     -335 -335
Eget kapital 2017-12-31 30 200 24 900 21 307 76 407

 

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen och årets resultat för moderbolaget, sammantaget 46 208 tkr, balanseras i ny räkning.

Resultat och ställning

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande balans- och resultaträkningar samt kassaflödesanalys.

Publicerad av: Marks kommun