Förvaltningsberättelse

Senast uppdaterad den 28 februari 2018

Spinnerskan i Mark AB äger dotterbolagen Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Här kan du läsa om bolagens verksamhet under 2017.

Spinnerskan i Mark AB ska som moderbolag äga och förvalta aktier i helägda kommunala bolag. Ändamålet är att samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och att verka för koncernnytta för hela kommunen genom att tillsammans med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget bildades i december 2006 då samtliga aktier i kommunens helägda företag förvärvades.

Ägarförhållanden

Spinnerskan i Mark AB, som är ett av Marks kommun helägt bolag, äger följande dotterbolag till 100 procent:

  • Marks Bostads AB 
  • Mark Kraftvärme AB
  • Marks Fastighets AB

Verksamheten under räkenskapsåret

Bolaget har under året haft sex styrelsemöten. Ärenden som beslutats är bland annat en koncernrapport för 2016 med beslut om bokslutsdispositioner för koncernen. Även moderbolagets egen årsredovisning och dotterbolagens årsredovisningar har beslutats.

Övriga frågor som behandlats av styrelsen är aprilrapport 2017 och delårsrapport per augusti 2017 samt budget för perioden 2018–2021. Spinnerskan i Mark AB har också behandlat återrapportering av konsolideringsplanen, ny finanspolicy för kommunkoncernen samt fortsatt diskussionen kring framtiden för Marks Fastighets AB.

Spinnerskan i Mark AB köpte under året samtliga tjänster från Marks kommun och har ingen egen anställd personal. De administrativa tjänster som Marks kommun utför för övriga koncernbolag faktureras moderbolaget, som sedan vidarefakturerar dotterbolagen. Kommunchef Mats Lilienberg tillträdde som VD för Spinnerskan i Mark AB i augusti 2017. Under året har frågan om utebliven pensionsersättning för styrelseledamöter i kommunens bolag behandlats och kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Spinnerskans förslag att höja ersättningen med 4,5 procent i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

Marks Bostads AB

Dotterbolaget Marks Bostads AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Mark Kraftvärme AB

Dotterbolaget Mark Kraftvärme AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Marks Fastighets AB

Dotterbolaget Marks Fastighets AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Koncernen

Viktiga förhållanden och finansiella instrument i koncernen under räkenskapsåret.

Publicerad av: Marks kommun