Användning av finansiella instrument

Senast uppdaterad den 26 april 2018

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen använder koncernbolagen finansiella derivatinstrument.

Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Det ger möjlighet att när som helst förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden utan att kapitalbindningen påverkas. Vid årsskiftet uppgår koncernens utestående ränteswapavtal till 0,7 mnkr, samma som föregående år. Marknadsvärdet beräknas till -58 489 tkr, föregående år -77 939 tkr. En utförligare redovisning finns under not 20.

Publicerad av: Marks kommun