Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Framtiden för Marks Fastighets AB är oviss samtidigt som de framtida möjligheterna för koncernens övriga två bolag bedöms vara goda.

Framtiden för Marks Fastighets AB är för närvarande oviss. Den avvecklingsplan som godkändes av kommunfullmäktige 2016 har fått skjutas upp och fullmäktige har under 2017 fattat tilläggsbeslut om att avvecklingen får avvakta tills oljeföroreningen i Rydal är åtgärdad eller i varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas. Den tidigare osäkerheten kring vem som tar på sig ansvaret för att genomföra utredningen har klarlagts i och med kommunstyrelsens beslut om att Marks kommun tar på sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredningen av det förorenade området. Detta under förutsättning att statligt bidrag beviljas. Marks Fastighets AB:s framtid och hur bolaget ska organiseras de närmaste åren kommer att utredas vidare under 2018.

De framtida möjligheterna för koncernens övriga två bolag, Marks Bostads AB och Mark Kraftvärme AB, bedöms som helhet vara goda. Detta förutsätter dock att lönsamheten i Mark Kraftvärme AB förbättras. Den nedskrivningsprövning som gjordes 2017 har visat på att bolagets avkastning inte når upp till marknadsmässiga avkastningskrav enligt reglerna i K3 och bolaget har därför gjort en nedskrivning av anläggningstillgångar med 21 mnkr. Lönsamheten för Marks Bostads AB bedöms som mer stabil även om det finns utmaningar i kraven på nybyggnation och en hög renoveringstakt.

I tabellen nedan beskrivs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen.

Risk Kommentar
Ränterisk Koncernen har en upplåning på 977 mnkr. Genom swapar och andra avtal om räntebindingstider bedöms resultateffekten vid en räntehöjning som begränsad. Koncernen har också ett lån från Marks kommun på 202 mnkr. Räntan på det lånet är fast på 0,5 procent.
Refinansieringsrisk Risken att inte kunna omsätta befintliga lån eller vid behov inte kunna ta upp nya bedöms som liten. Marks kommun som äger moderbolaget går i borgen för koncernens lån. Kommunen är medlem i Kommuninvest som genom hög kreditrating har goda möjligheter att finansiera sin utlåning till kommuner och de kommunala bolagen även vid finansiella kriser.
Klimat Varma vintrar ger sämre resultat för Mark Kraftvärme AB, men bättre för övriga bolag. Nettoeffekten blir dock negativ.  
Anläggningsrisk,
Mark Kraftvärme AB
Bolagets produktionsanläggningar är försäkrade.
Bränslepriser Bränslepriserna för Mark Kraftvärme AB omförhandlas årligen. Eventuella höjningar gäller från 1 juli och får därför halv genomslagskraft.
Taxebundna kostnader De taxebundna kostnaderna är en stor del av Marks Bostads AB:s driftkostnader.
Nedskrivningsprövningar

Kravet på nyproduktion inom Marks Bostads AB har ökat. Risk vid nyproduktion samt vid stora underhållsåtgärder är att det bokförda värdet på fastigheten överstiger marknadsvärdet, vilket innebär att en nedskrivning av det bokförda värdet måste göras.

Motsvarande nedskrivningsprövning gäller för Mark Kraftvärme AB:s båda verksamheter. En nedskrivning av värdet ska göras om tillgångarna inte bedöms ge marknadsmässig avkastning. 

Vakanser För Marks Bostads AB bedöms vakansrisken som låg, möjligen med undantag vid nybyggnation. 

Publicerad av: Marks kommun