Ekonomi

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -19,4 mnkr (att jämföra med -0,9 föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -0,1 mnkr (-0,1).

Det stora underskottet 2017 beror på en nedskrivning av bolagets anläggningstillgångar om totalt 21 mnkr som har framkommit i den nedskrivningsprövning som görs årligen. En nedskrivning av värdet ska göras om tillgångarna inte bedöms ge marknadsmässig avkastning. Beräkningarna för fjärrvärmeverksamheten har visat på ett nedskrivningsbehov om 14 mnkr. För stadsnätets anläggningstillgångar är motsvarande siffra 7 mnkr.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 8,8 mnkr eller 10,7 procent jämfört med föregående år för fjärrvärme och fiberverksamhet totalt. Fjärrvärmedelen svarar för 3,6 mnkr av denna intäktsökning men då ingår en ersättning om 2,6 mnkr från Marks Fastighets AB för arbete utfört på Rydals Panncentral under 2017. Den största delen av intäktsökningen, drygt 5 mnkr, kommer från fiberverksamheten och följer i stort sett budget. Fjärrvärmedelen utgör omsättningsmässigt den största delen inom bolaget med cirka 85 procent av intäkterna.

Externa kostnader och tjänster

Summan av bolagets externa kostnader och tjänster uppgick till 22,1 mnkr vilket är 5,6 mnkr mer än föregående år och även 6,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror till stor del på kostnaden om 2,3 mnkr för utfört arbete åt Marks Fastighets AB och en värdeminskning av elcertifikat i lager som påverkat resultatet negativt med 1,8 mnkr. Bränslekostnaderna har varit 2,4 mnkr lägre än föregående år (vilket motsvarar en minskning med 8,4 procent) och nästan 1,5 mnkr lägre än budget (-5,3 procent). Detta beror bland annat på bättre teknisk verkningsgrad i pannor och bättre bränslemix.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2017 uppgick till 15,7 mnkr vilket är i nivå med budget och 1,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Avskrivningskostnaderna blev nästan 1,4 mnkr lägre än budget beroende på senareläggning av investeringsprojekt. Räntekostnaderna är något lägre än budget och 0,4 procent högre än 2016. Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntan 2,43 procent och räntebindningstiden var 1,82 år.

Investeringar

Fjärrvärmeverksamhetens investeringar för 2017 har uppgått till 18,2 mnkr och avser ny rökgaseconomiser på fastbränslepannan på Assbergsverket, om- och tillbyggnad av kontor och förråd på Assbergsverket, utbyte av processdator på Fritsla Panncentral samt fjärrvärmeförtätningar. Stadsnätsverksamheten har under året investerat i fiberutbyggnad i större delen av centralorterna Kinna, Skene och Örby. Fiberverksamhetens totala investeringskostnad för 2017 var 33,7 mnkr. Färdigställandet möjliggör för tjänsteleverantörer att leverera internet, tv och telefoni till bolagets fiberkunder.

Avkastningskrav

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt innebär en avkastning på eget kapital om -29,6 procent. Kravet från ägaren är ett snitt om 3 procent över en period om fyra år. För 2017 sänktes dock avkastningskravet tillfälligt till 1,9 procent. Fyraårssnittet är för närvarande -8,9 procent vilket ligger klart under ägarens krav på avkastning. Soliditeten har minskat till 26,6 procent (29,7) men uppfyller fortfarande ägarens krav om minst 20 procent.

Publicerad av: Marks kommun