Framtiden och riskbedömning

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Fiberutbyggnaden kommer att fortsätta som planerat. Bolaget planerar även för ett byte av roster på Assbergsverkets kraftverkspanna.

Under 2018 kommer fiberutbyggnaden att fortsätta som planerat och beräknas i slutet av året vara i det närmaste färdigutbyggd. Utbyggnaden inkluderar då även de nya planerade orterna Horred och Rydal samt en dragning söderut från Örby mot områdena Krok och Solvik där bolaget avser koppla ihop sig med berörd fiberförening. Bolaget kommer under 2018 att arbeta med att ansluta Mark Bostads AB:s fastigheter till stadsnätet i de mindre orterna i kommunen. Bolaget kommer även att planera för ett framtida byte av roster på Assbergsverkets kraftverkspanna vilket är ett stort och komplicerat arbete.

Stora investeringsbehov i kombination med en lönsamhet som inte följer marknadsmässiga avkastningskrav kan innebära en risk att bolagets tillgångar är för högt värderade och måste skrivas ned. Nedan beskrivs övriga väsentliga risker samt hur bolaget hanterar dessa:

Kreditrisk

Bolaget arbetar aktivt för att minimera kreditriskerna och har under företagets 20 år endast haft mycket små kreditförluster.

Ränterisk

Bolagets verksamhet är kapitalintensiv och finansieras huvudsakligen via upplåning. En risk de kommande åren är om marknadsräntan stiger. Effekten av en sådan förändring bedöms dock som ganska begränsad. För att begränsa effekter av variationer i marknadsräntor har bolaget valt att säkra delar av låneportföljens räntenivå med hjälp av ränteswapar. Refinansieringsrisken bedöms som liten då Marks kommun som äger moderbolaget i koncernen är medlem i Kommuninvest och ställer borgen för koncernbolagens lån.

Anläggningsrisk

Bolaget har produktionsanläggningar och övriga anläggningar sakförsäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige. Dessutom finns en miljöförsäkring genom AIG.

Elrisk och risk med utläppsrätter

Bolaget arbetar med försäljning av el, elcertifikat och utsläppsrätter. Riskerna behandlas genom periodisk försäljning enligt marknadspris.

Bränsleprisrisk

Biobränslen upphandlas i tre- till fyraårsperioder med eventuella prisförhandlingar en gång per år.

Biobränsleprisförändringar sker från och med den första juli, vilket betyder att nya eventuella prisförändringar bara får halv genomslagskraft första året.

Teknikutveckling

Riskerna med fibersatsningen i bolaget skulle kunna vara att det i framtiden sker ett teknikskifte som kullkastar möjligheterna med fiber.

Publicerad av: Marks kommun