Händelser under året

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Mark Kraftvärme AB har under året levererat fjärrvärme, ånga och el enligt de behov som kunderna har haft. Efterfrågan har dock varit något lägre än planerat.

Värme- och ångproduktion har till 99,3 % producerats med biobränsle, vilket är ett av de bästa miljömässiga resultaten genom företagets historia. Detta medför att hela värme- och ångproduktionen har haft mycket låga utsläpp av fossil koldioxid.

Nya fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet

Under året har bolaget anslutit 12 nya fastigheter till fjärrvärmenätet vilket kan jämföras med bolagets mål om 10 nya anslutningar per år. Från maj månad har Mark Kraftvärme AB övertagit driften av Marks Fastighets AB:s värmeanläggning i Rydal. I samband med detta har ett underhållsarbete utförts med ombyggnad och byte av brikettpanna i Rydalsfastigheten. En större investering har gjorts i en ny rökgaseconomiser på Assbergsverket. Bolaget har även uppgraderat styrsystemet på Fritsla panncentral och slutfört om- och tillbyggnad av kontor och lager. Bland investeringar kan även nämnas en installation av solceller på Assbergsverkets ena sida. Den nya anläggningen beräknas kunna producera 15 - 20 MWh solel under ett år.

Snabb utbyggnad av stadsnätet

Utbyggnaden av stadsnätet har fortgått i samma snabba takt som föregående år och bolaget är i stort färdig med utbyggnaden i Kinna, Örby och Skene, förutom Skene centrum som beräknas vara färdigställt under första halvåret 2018. I Horred är grävarbetena färdiga och inkoppling av fiberkunder beräknas ske under vintern och sommaren 2018. I Rydal startade grävarbetena i december och kunderna beräknas vara inkopplade till hösten 2018. Bolaget har samarbetat aktivt med ett flertal fiberföreningar inom kommunen i syfte att säkerställa ett säkert och framtidssäkrat stadsnät. Samarbetet har möjliggjort även för fiberföreningarna att kunna nyttja stadsnätet och dess infrastruktur för att kunna nå kunder på ett effektivt och säkert sätt.

Anslutning av kunder mot stadsnätet har i stort följt de planer som tagits fram. Vid årsskiftet fanns 5 946 avtal om anslutning varav 3 185, det vill säga drygt 50 procent, har driftsatts. I Marks Bostads AB:s fastigheter har anslutningen i de mindre orterna startat med Hyssna och Fritsla. I övriga mindre orter kommer inkopplingarna att pågå under de närmaste åren. Tjänstemässigt är andelen kunder som valt tjänsteleverantör totalt 57 procent. Högst är andelen bland villakunder med 98,6 procent och lägst bland lägenhetskunder där endast 19,8 procent har valt tjänsteleverantör. Bolaget har under året tecknat avtal med två viktiga tjänsteleverantörer i form av Comhem och Telia avseende tjänster i stadsnätet.

Fiberverksamheten utreder ihop med kommunen möjligheterna till ett ökat samarbete kring kommunens förvaltningsnät genom en utökning av bolagets nuvarande driftsåtagande. I dagsläget omfattar uppdraget de orts- och byggnadssammanhängande delarna i kommunens förvaltningsnät. Detta föreslås utökas till ett helhetsansvar, där de inomhusnät som idag inte hanteras av Mark Kraftvärme Stadsnät, ska ingå.

Publicerad av: Marks kommun