Ekonomi

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 21,9 mnkr (att jämföra med 15,7 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 17,0 mnkr (12,3).

Intäkterna ökade med totalt 4,0 mnkr till 253,7 mnkr. Främst beror ökningen på ökade intäkter från hyror där hyreshöjningen från 1 januari 2017 har gett 2 mnkr och minskat hyresbortfall svarar för 1,7 mnkr.

Driftkostnaderna minskade med 3,1 mnkr till 116,0 mkr. Förklaringen ligger framför allt i minskade reparationskostnader men även energikostnaderna har minskat, vilket kan ses som en effekt av de senaste årens energieffektiviseringsåtgärder. Underhållsåtgärder utfördes under året för 52,5 mnkr (50,1) vilket är 4,5 mnkr mer än budgeterat. Kostnaderna för den centrala administrationen har minskat med 0,4 mnkr till 8,7 mnkr.

Av- och nedskrivningar inklusive utrangeringskostnader har ökat med 2,6 mnkr till 37,2 mnkr. Av ökningen står nedskrivning av fastigheten Sätila 13:32 för 0,7 mnkr. Dessutom har utrangeringskostnaderna i samband med komponentbyten ökat med 0,9 mnkr.

Räntekostnaderna uppgick under året till 18,2 mnkr (17,7). De ökade kostnaderna är kopplade till nyupplåningen på 80,0 mnkr. Marks Bostads AB betalar en borgensavgift till kommunen på 0,3 procent. Avgiften är oförändrad från föregående år och innebar en årskostnad på 2,1 mnkr. Vid årsskiftet var den genomsnittliga effektiva räntan 1,98 procent (exklusive borgensavgift) och räntebindningstiden var 2,52 år.

Direktavkastningen på totalt kapital uppgår för året till 5,0 procent. Ägarens avkastningskrav, sett över en fyraårsperiod, ligger på 5,0 procent. Årets resultat innebär att snittet för 4 år blir 5,0 procent vilket precis uppfyller ägarens krav. Soliditeten har minskat till 20,4 procent (20,8) men uppfyller fortfarande ägarens krav på minst 15,0 procent.

Värdet på fastigheterna kontrolleras årligen. Om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet ska en nedskrivning göras. Värderingen utförs internt med hjälp av värderingsverktyget Datscha. Värderingsmodellen bygger på förväntade kassaflöden samt ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Marknadsinformation i form av schabloniserade direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer från fastighetskonsultbolaget Newsec. Fastigheternas bedömda marknadsvärde vid utgången av året uppgick till 1 635 mnkr (1 561).

Under 2017 uppmärksammades ett nedskrivningsbehov för fastigheten Sätila 13:32. Med anledning av investeringskostnader för ombyggnation av lokal till lägenhet har det bokförda värdet på fastigheten blivit för högt och därför skrivits ned med 0,7 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun