Framtiden och riskbedömning

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Framtidsutsikterna för Marks Bostads AB är goda under förutsättning att Marks kommun växer och att det därigenom finns en större efterfrågan på lägenheter.

Närheten till Göteborg, Borås och Varberg innebär att man kan bo i Marks kommun och arbetspendla till andra kommuner. Samtidigt finns en risk med det ökade kravet på nybyggnation. Den ökade byggnationstakten kan leda till outhyrda lägenheter och behov av nedskrivningar. Bolaget har för närvarande en hög nivå på underhållsinsatser vilket tillsammans med nyinvesteringar utgör en påfrestning på ekonomin. Prognoser visar att soliditeten kommer att sjunka till 15 procent år 2020 för att därefter stabiliseras. Risken för vakanser bedöms som låg. En viss risk föreligger dock vid nybyggnation eftersom nybyggnadshyrorna idag ligger på en relativt hög nivå.

De taxebundna kostnaderna utgör en stor del av bolagets driftkostnader och därför förekommer en risk vid kraftiga höjningar av till exempel värme-, el- och VA-taxor.

Bolagets största ekonomiska risk de kommande åren är om marknadsräntan stiger. Effekten av en sådan förändring bedöms dock som ganska begränsad på kort sikt. Refinansieringsrisken bedöms som mycket liten då Marks kommun som äger moderbolaget i koncernen är medlem i Kommuninvest och ställer borgen för koncernbolagens lån.

Publicerad av: Marks kommun