Personal

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Antalet anställda var vid årets slut 57 personer fördelat på 18 tjänstemän och 39 fastighetsanställda.

Personalomsättningen uppgår till 3 procent och beror nästan uteslutande på pensionsavgångar både på tjänstemannasidan och bland fastighetsskötare. Verkställande direktör slutade under 2017 och ersattes temporärt med tillförordnad VD internt. Ny VD tillträder i april 2018. Sammantaget är bedömningen att Marks Bostads AB har en låg personalomsättning.

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 7,4 procent till 5,4 procent vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Det innebär också att bolaget når sitt mål om max 5,5 procent sjukfrånvaro. Resultatet är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Den tydligaste förändringen ligger i en minskad långtidsfrånvaro. Frisktalet (max 5 sjukdagar per individ och år) ligger kvar på motsvarande nivå som året innan.

Publicerad av: Marks kommun