Ekonomi

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 8,3 mnkr (att jämföra med -1,8 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 0,4 mnkr (-1,6).

Under 2017 har fastigheten Hajom 12:4 sålts till en extern köpare för 20,2 mnkr. Försäljningsbeloppet översteg bokfört värde och genererade en bokföringsmässig reavinst på 9,2 mnkr.

Investering i ny fjärrvärmepanna i Rydalsfastigheten uppgick till 2,6 mnkr. I samband med detta har den gamla pannan utrangerats till ett värde av 0,4 mnkr.

Ägaren ställer inget avkastningskrav eller soliditetskrav på bolaget men sett över den senaste fyraårsperioden blev avkastningen i snitt 11 procent. Då inkluderas reavinsten från årets försäljning av fastighet. Soliditeten ökade från 37,9 procent till 59,2 procent.

Publicerad av: Marks kommun