Framtiden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

På grund av oljeföroreningen och efterföljande sanering kan tidplanen för avveckling av bolaget inte ske i den takt som tidigare beslutats.

Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till Rydalsfastigheten åtminstone under den tid som en utredning pågår och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare tills föroreningen är åtgärdad. Kommunfullmäktige har i oktober fattat tilläggsbeslut i ärendet som anger att avvecklingen får avvakta tills föroreningen är åtgärdad eller i varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas. För Marks Fastighets AB får detta till följd att det behöver klargöras dels hur bolaget ska organiseras, dels vilken inriktning bolaget ska ha.

Rullsalen i Rydalsfastigheten är inte uthyrd. Den så kallade pelarsalen är till viss del uthyrd vid årets slut och en bit in på 2018, men förväntas därefter vara outhyrd. Det finns också en del mindre lokaler att hyra ut i fastigheten. Diskussioner förs med kommunens kultur- och fritidsförvaltning om ökad uthyrning. Fastighetsmäklare undersöker möjligheten att lägga ut fastigheten Asberg 1:82 till försäljning på öppna marknaden.

Publicerad av: Marks kommun