Händelser under året

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Marks Fastighets AB har sedan 2016 verkat utifrån beslutet att bolaget ska avvecklas. Vid utgången av 2017 har samtliga fastigheter utom Assberg 1:82 och Rydalsfastigheten sålts av.

För fastigheten Assberg 1:82 har diskussioner förts om att sälja fastigheten till hyresgästen men hyresgästen har avböjt köp. Vad gäller fastigheten i Rydal så har utredningsarbetet avseende den gamla oljeföroreningen som upptäcktes under förra året fortsatt. Det faktum att en ny ägare drabbas av ansvar för åtgärd påverkar fastighetens marknadsvärde och gör den svår att sälja. Länsstyrelsen, som sedan tidigare varit inkopplade på ärendet, har utifrån resultatet av utredningarna funnit anledning att söka statligt bidrag för att genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen. Ansökan behandlas av Naturvårdsverket och beslut väntas under 2018. Kommunstyrelsen har fattat beslut att Marks kommun åtar sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredning av det förorenade området. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas.

En investering i ny fjärrvärmepanna i bolagets fastighet i Rydal har genomförts under hösten 2017. Avgörande för beslutet om investering var ett omfattande reparationsbehov i den befintliga pannan. Den nya pannan förväntas innebära bättre driftsekonomi på sikt och även betydande miljövinster. Övrigt underhållsarbete som gjorts under året på Rydalsfastigheten är bland annat byte och reparation av fönster samt åtgärder för att förbättra utemiljön. Inför 2018 planeras en ny ventilationsanläggning i fastighetens konferensdel.

Diskussioner har förts med kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun om ökad uthyrning. Från och med mitten av december 2017 hyr förvaltningen en lokal för renovering av utställningen Maskinmakt. Intresse finns även för att hyra delar av Kardrummet.

Publicerad av: Marks kommun