Serviceåtagande

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Ett serviceåtagande är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. Marks Fastighets AB har som uppgift att inom Marks kommun tillgodose lokalbehov för näringslivet och främja sektorns utveckling, i syfte att öka sysselsättning och entreprenörskap som en förutsättning för ökad tillväxt.

För att lösa denna uppgift ska Marks Fastighets AB:

 • förvalta och hyra ut lokaler för industri och service
 • tillhandahålla tjänster anknutna till denna verksamhet
 • på uppdrag av Marks kommun, utföra insatser i syfte att utveckla sysselsättning och näringsliv samt skapa tillväxt.

Marks Fastighets AB:s åtagande

Vi åtar oss:

 • att vara en diskussionspart vid lokalbehov för företag
 • att som en kompletterande part på fastighetsmarknaden
 • göra en individuell prövning om medverkan till lösning av näringslivets lokalbehov
 • att som hyresvärd fullfölja ingångna avtal och följa gällande lagstiftning
 • att medverka till en ömsesidig positiv kontakt

Motprestation

Du som företagare, eller blivande företagare, åtar dig vid kontakt med Marks Fastighets AB angående lokalbehov:

 • att på ett tydligt sätt redovisa företagets status, situation, mål och behov
 • att som hyresgäst fullfölja ingångna avtal och följa gällande lagstiftning
 • att medverka till en ömsesidig positiv kontakt

Bemötande och tillgänglighet i Marks kommun

Du kan alltid förvänta dig ett respektfullt och engagerat bemötande från kommunens förtroendevalda och anställda.
Du kan vara säker på att kommunen behandlar alla kommuninvånare på ett likvärdigt sätt.
Du som kommuninvånare behöver endast ta en kontakt med kommunen för att nå rätt handläggare. Sedan ansvarar vi för att rätt person kontaktar dig.

Du som kommuninvånare kan alltid ha en dialog med oss. Vi lyssnar, frågar och samråder med dig för att kunna lösa ditt ärende.

 

Publicerad av: Marks kommun