Stiftelser och stipendier

Senast uppdaterad den 25 oktober 2023

Det finns pengar att söka för elever i kommunens grund- och gymnasieskolor. Stiftelsen heter Samfond 1. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

I Marks kommun finns tolv stiftelser. Den äldsta stiftelsen är Generalskan von Alten Bockums donationsfond från 1718. Vissa stiftelser med samma syfte har slagits samman i tre olika så kallade samfonder. 

Varje stiftelse har en styrelse eller nämnd som fattar beslut om utbetalningarna. Förvaltningen av stiftelserna är en kommunal service som sköts av kommunledningskontoret samt övriga berörda förvaltningar. Årsredovisningar eller räkenskapssammandrag upprättas för stiftelserna vilka sedan godkänns av respektive styrelse. Därefter sker granskning av revisorer.

Kontaktperson är den person man bör kontakta om man är intresserad av att söka pengar från någon av stiftelserna. Observera att för Samfond 1 och Samfond 3 är sista ansökningsdagen 31 mars respektive 31 oktober. Ansökan ska vara inkommen före det att studier, resa eller dylikt börjar. När nämnden fattat beslut meddelas de sökande som fått stipendium.

Stiftelsen Samfond 1

Till elever inom kommunens grund- och gymnasieskolor - som belöning eller uppmuntran, för visat god kamratanda, berömvärt flit eller som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan - som ägnat arbete åt gymnastik eller idrott samt elever som fortsätter utbilda sig efter genomgång av obligatorisk skola - som ägnar sig åt studier eller studieresor inom- eller utomlands, studiebesök och skolresor - som ägnar sig åt fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, elevrådsverksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamma ändamål såsom förvärv av material.
Kontaktperson: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 0320 21 75 37.

Ansökningskriterier och ansökningsblankett finns att ladda ner längre ner på sidan. 

Stiftelsen Samfond 2 (samt stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond)

Till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer, äldre och funktionshindrade inom kommunen. Även till rekreationsresor. Ansökningar sker till Samfond 2, men pengar för utdelning tas även ut från Generalskan von Alten Bockums donationsfond. Ansökan öppnar 1 december och stänger 31 mars efterföljande år.
Kontaktperson: Agneta Palm, socialförvaltningen, tel: 0320 21 72 02. mejladress: agneta.palm@mark.se

Stiftelsen Samfond 3

Till förmån för skolpersonal i samband med studier, studieresor eller vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.
Kontaktperson: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 0320 21 75 37. 

Ansökningskriterier och ansökningsblankett finns att ladda ner längre ner på sidan. 

Birger och Maria Wingqvists stiftelse

Till att användas på lämpligaste och nyttigaste sätt för Fritsla församlings bästa. 

Kontaktperson: Per Blanck, Fritsla, tel 070-558 31 21, mejladress: per.blanck@gmail.com

Henrikssonska och Joe Olssons stiftelser

Stipendier åt ungdom tillhörande Älekulla församling för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola (till gymnasieelever).
Kontaktperson: Lars-Håkan Hansson, Älekulla, tel: 0320 501 62 eller 0703 36 98 06.  

Arvid Karlssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Föreningen bör under verksamhetsåret ha gjort eller planerat att göra speciella insatser som kommer Hajomsborna till del.
Kontaktperson: Sune Askerdal, Hajom, tel: 422 32 eller 0703 07 22 32.

Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium

Till personer som har utfört värdefulla kulturella insatser i bygden.
Kontakt:  kultur- och fritidsförvaltningen 

Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja och förbättra levnadsvillkoren för handikappade, sjuka och mindre bemedlade som klarat sig utan stats- och kommunala bidrag i Marks kommun, företrädesvis Västra Mark (men även övriga delar av kommunen är berättigad att söka). 

Ansökan öppnar 1 december och stänger 31 mars efterföljande år.
Kontaktperson: Agneta Palm, socialförvaltningen, tel: 0320 21 72 02. mejladress: agneta.palm@mark.se

Albert Perssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar eller privatpersoner i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Sökande bör under verksamhetsåret ha gjort, eller planerar att göra, speciella insatser som kommer Hajoms-borna till del.
Kontaktperson: Sune Askerdal, Hajom, tel: 422 32 eller 0703 07 22 32.

Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond

Stiftelsen har ändamålet att dela ut årliga stipendier till studerande vid naturvetenskaplig linje åk 3 eller motsvarande och som avser att fortsätta med studier i matematik, kemi, fysik eller biologi vid universitet eller högskola. Kontaktperson: Markus Ring, barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 21 73 75.

Publicerad av: Marks kommun