Ägardirektiv

Senast uppdaterad den 3 januari 2018

Nedan kan du ta del av de ägardirektiv som gäller för Marks Fastighets AB.

Affärsmässigt kommunalt bolag

Marks kommuns bolags verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. Av kommunfullmäktige fastställd bolagsordning sam mål- och resursplan ska vara vägledande för varje bolags verksamhet.

Helhetssyn och samordning

Bolagen ska, liksom nämnderna, anlägga en helhetssyn i sin verksamhet och tillämpa ett koncerntänkande. Bolagens verksamhet ska samordnas med kommunens övriga bolags och förvaltningars verksamhet. Om detta skulle innebära att det uppstår en intressekonflikt för det enskilda bolaget tas frågan upp vid de regelbundna överläggningar som äger rum mellan kommunstyrelsens och bolagsstyrelsens presidier.

Ägarstyrning

Avsikten med de kommunala bolagen är att de på samma sätt som de kommunala nämnderna ska tillföra nytta till kommuninvånarna. Bolagen begränsas av samma kommunrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag och författning regleras varje bolag och dess förhållande till kommunen genom:

 • bolagsordning
 • företagspolicy
 • borgenspolicy
 • övergripande direktiv, policy och riktlinjer som gäller generellt för kommunkoncernens verksamheter
 • mål- och resursplan för verksamhetens inriktning och omfattning i kommunkoncernen
 • att kommunfullmäktige tar ställning till frågor av principiell karaktär eller av särskild vikt innan beslut fattas i bolaget.

De av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiven fastställs av bolagsstämman.

Verksamhetens inriktning och omfattning i bolagen

Kommunfullmäktige har fastställt visionen ”Mark är känd som en attraktiv kommun – en bra kommun att bo och verka i – en kommun där livskvalitet sätts i fokus”. De kommunala bolagens verksamhet är en viktig del i denna utveckling och ska bidra till kommunens strävan att nå visionen.

Marks Fastighets AB

Marks Fastighets AB har ett näringspolitiskt uppdrag och ska:

 • utveckla dialogen med både befintliga kunder och presumtiva kunder i syfte att skapa delaktighet avseende bolagets verksamhet och utveckling
 • koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov
 • beräkna hyrorna så att utrymme kan erhållas såväl för tillfredsställande avskrivningar som för erforderliga reservationer för kommande underhåll
 • erbjuda befintliga hyresgäster att, på affärsmässiga grunder, förvärva den fastighet de hyr om de så önskar
 • vid försäljning av fastighet till annan än befintlig hyresgäst ta hänsyn till köparens möjlighet att fullfölja bolagets åtaganden gentemot hyresgäst/-er
 • inte inneha fastighet längre än nödvändigt
 • utveckla ett effektivt samarbete med kommunens övriga aktörer inom det näringspolitiska området
 • bygga sin verksamhet långsiktigt och hållbart.

Med undantag av fastigheten Mark Rydal 2:11, som är en kulturfastighet, har bolaget rätt att sälja fastigheter utan kommunfullmäktiges medgivande.

Publicerad av: Marks kommun