Bolagsordning

Senast uppdaterad den 3 januari 2018

§ 1 Firma

Bolagets firma är Marks Fastighetsaktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kinna, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun köpa, uppföra och sälja fastigheter, förvalta och hyra ut lokaler för industri och service, producera och sälja fjärrvärme, tillhandahålla tjänster anknutna till denna verksamhet samt på uppdrag av Marks kommun utföra insatser i syfte att utveckla sysselsättning och näringsliv samt tillskapa tillväxt.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom Marks kommun tillgodose näringslivets lokalbehov och främja sektorns utveckling. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Marks kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Marks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 18 000 aktier och högst 72 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Marks kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11.  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast en månad före årsstämma.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen åligger denne.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Marks kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Marks kommun.

 

Publicerad av: Marks kommun