Kommunchef

Senast uppdaterad den 16 mars 2017

Kommunchefen arbetar för att främja kommunens allmänna utveckling samt dess ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Marks kommun rekryterar för närvarande en ny kommunchef. Lars Jerrestrand är tillförordnad kommunchef i Mark tills dess att en ny ordinarie kommunchef tillträder.

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och chef för övriga förvaltningschefer. Kommunchefen ansvarar för kommunens verksamhet oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Kommunchefen ska även ägna särskild uppmärksamhet åt strategisk planering och viktiga policyfrågor.  

Därför är det viktigt att kommunchefen har en fot i den kommunala verksamheten och en i samhället utanför kommunorganisationen där hon utvecklar kommunens externa kontaktnät med näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning på regional och nationell nivå.

Helhetssyn viktig

Utifrån en helhetssyn ska kommunchefen ge professionell sakkunskap och beslutsunderlag till kommunstyrelsen i arbetet att planera, leda, samordna och följa upp koncernens verksamheter. Kommunchefen har även ansvar för verkställigheten av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut och uppföljningen av dessa.

Till hjälp och stöd har kommunchefen en egen förvaltning, kommunledningskontoret, där hon är förvaltningschef. Även övriga förvaltningar ska biträda kommunchefen med de upplysningar och den utredningshjälp, som denne i rollen som kommunens ledande tjänsteman kan behöva.

Publicerad av: Marks kommun