Byggenheten

Senast uppdaterad den 3 november 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet ansvarar för att utföra plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning som bygglovgivning, strandskyddsdispenser och kartproduktion.
Att säkerställa så att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras, att stå för energiplaneringen i kommunen samt att ansvara för energirådgivning till kommunmedborgarna, är också områden som vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet.

Bygglovsgruppen handlägger bygglovsärenden, tillståndsärenden och förhandsbesked samt har tillsyn över att plan- och bygglagen och tillhörande förordningar följs. Bygglovgruppen består av administrativa assistenter, nämndsekreterare, byggnadsinspektörer, stadsarkitekt och bygglovsarkitekt. Inom gruppen finns även en klimat- och energirådgivare. 

En uppgift är att lämna råd och upplysningar till allmänheten.

Kartgruppen består av mätningsingenjör som ansvarar för kommunens primärkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar.

Publicerad av: Marks kommun