Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Byggenheten

Senast uppdaterad den 10 mars 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet ansvarar för att utföra plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövning och rådgivning som bygglovgivning, strandskyddsdispenser och kartproduktion.
Att säkerställa så att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras, att stå för energiplaneringen i kommunen samt att ansvara för energirådgivning till kommunmedborgarna, är också områden som vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet.

Bygglovsgruppen handlägger bygglovsärenden, tillståndsärenden och förhandsbesked samt har tillsyn över att plan- och bygglagen och tillhörande förordningar följs. Bygglovgruppen består av administrativa assistenter, nämndsekreterare, byggnadsinspektörer, stadsarkitekt och bygglovsarkitekt. Inom gruppen finns även en klimat- och energirådgivare. 

En uppgift är att lämna råd och upplysningar till allmänheten.

Kartgruppen består av mätningsingenjör som ansvarar för kommunens primärkartor, nybyggnadskartor och husutsättningar.

Publicerad av: Marks kommun