Bygglovsgruppen

Senast uppdaterad den 23 maj 2017

Bygglovsgruppen handlägger bygglovsärenden, tillståndsärenden och förhandsbesked samt har tillsyn över att plan- och bygglagen och tillhörande förordningar följs.

En uppgift är att lämna råd och upplysningar till allmänheten.

Bygglovgruppen består av två assistenter, nämndsekreterare , byggnadsinspektörer, stadsarkitekt och bygglovsarkitekt. Inom gruppen finns även en klimat- och energirådgivare.

Publicerad av: Marks kommun