VA och avfall

Senast uppdaterad den 13 november 2015

Sektor VA och avfall ska leverera ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Sektorn ansvarar också för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem.

VA och avfall ska även erbjuda ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Publicerad av: Marks kommun