VA och avfall

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Verksamheten VA och avfall ska leverera ett hälsosamt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Verksamheten ansvarar också för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens dricksvatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem.

VA och avfall ska även erbjuda ett insamlingssystem för hushållsavfall och slam så att samhällets miljöbelastning minimeras.

Publicerad av: Marks kommun